نویسنده = محمد حسن راشد محصل
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-39

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ معصومه دهقان


2. مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-89

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ رافائل دپرادو


3. ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-64

ابراهیم ایزدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ معصومه دهقان؛ قدریه محمودی


5. تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-21

المیرا محمد وند؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد نصیری محلاتی؛ نرگس پور طوسی