نویسنده = مهدی مین باشی معینی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-53

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی


2. بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-90

سیروس حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ ولی الله مظفریان؛ محمد رضا چایی چی؛ مهدی مین باشی معینی


3. مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-89

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهان سوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی


4. پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 97-118

مهدی مین باشی معینی؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مریم عالی فرد