نویسنده = مصطفی اویسی
تعداد مقالات: 17
1. شناسایی علف‌های هرز ذرت مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-8

10.22092/ijws.2019.1502.08

عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده


2. اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41

10.22092/IJWS.2019.1502.03

بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


3. پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-108

10.22092/IJWS.2019.1501.07

پیمان ثابتی؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ ایرج نصرتی؛ حسن علیزاده


4. تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-74

10.22092/IJWS.2018.1402.06

محمد اسکندری شهرکی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


5. برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-108

10.22092/ijws.2018.1401.09

فریبا راست گردانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی


6. برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

10.22092/ijws.2018.1401.01

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان


9. پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-104

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ میترا تعصب شیرازی


10. پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


11. بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-49

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی


12. بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-178

سارا بازیار؛ سعید وزان؛ حسین نجفی؛ مصطفی اویسی


14. تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی


15. ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-60

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ رضا توکل افشاری


16. تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-140

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده