نویسنده = بتول صمدانی
تعداد مقالات: 5
1. کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-115

10.22092/ijws.2018.1402.09

بتول صمدانی؛ حکمت اسفندیاری؛ محمد علی باغستانی


3. اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-22

10.22092/ijws.2018.1401.02

محمد رضا مجیدی؛ بهرام میر شکاری؛ بتول صمدانی؛ حسن حاج نجاری؛ فرهاد فرحوش


4. فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-157

احمد دیه جی؛ محمدعلی باغستانی؛ بتول صمدانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی


5. اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-36

احمد دیه جی؛ بتول صمدانی؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی