نویسنده = حکمت اسفندیاری
تعداد مقالات: 2
1. کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-115

10.22092/ijws.2018.1402.09

بتول صمدانی؛ حکمت اسفندیاری؛ محمد علی باغستانی


2. بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-106

10.22092/ijws.2018.1402.08

مهدی مین باشی معینی؛ رضا پورآذر؛ ناصر جعفرزاده؛ محمدرضا جمالی؛ مژگان ویسی؛ حکمت اسفندیاری