تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

به منظور بررسی اثرات مصرف قبل از برداشت علف‌کش پاراکوات بر روی کمیت و کیفیت دانه تولیدی کلزا، آزمایشی در سال زراعی 86-85 در دو استان مازندران و لرستان،  به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در مزرعه کلزای آلوده به علف‌های‌‌هرز با تمرکز بر علف‌های هرز هم تیره کلزا انجام  گردید. عامل اول، مصرف علف‌کش پاراکوات در سه مقدار 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار و عامل دوم زمان‌های مصرف شامل اوایل رسیدگی فیزیولوژیک (زود هنگام)، اواسط رسیدگی (بموقع) و رسیدگی کامل (دیر هنگام) بودند. در این آزمایش تیمار شاهد بدون مصرف علف‌کش نیز لحاظ گردید. نتایج حاصل نشان داد که ، مصرف مقادیر مختلف علف‌کش در هر سه زمان رسیدگی فیزیولوژیک کلزا نسبت به شاهد تاثیر معنی داری  بر روی عملکرد، میزان روغن و تعداد جوانه های طبیعی کلزا ندارد و اثر متقابل زمان مصرف و مقدار مصرفی در هر دو منطقه نیز معنی‌دار نبود. در لرستان بعلت تراکم کم علف‌های هرز تیره شب‌بو بویژه خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) ، تفاوت معنی‌داری در میزان اسید اروسیک تیمارها دیده نشد ولی در مازندران بعلت غالبیت این علف‌هرز میزان اسید اروسیک تیمارها نسبت به شاهد بطور معنی‌داری پائین بود. مصرف قبل از برداشت پاراکوات نه تنها تاثیر منفی بر روی کمیت و کیفیت محصول کلزا نداشت بلکه با خشک کردن علف‌های‌هرز، موجب کاهش بذر  علف‌های هرز در محصول کلزا و در نتیجه افزایش کیفیت روغن استحصالی نیزشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pre harvest Paraquat Application on Canola (Brassica napus) Yield and Seed Quality

نویسندگان [English]

  • Iraj Maleki 1
  • eskandar zand 2
  • Mohammad Baghestani 2
  • javad Angaji 1
چکیده [English]

In order to study the effect of pre-harvest application of paraquat on yield and seed quality of canola, an experiment was conducted in Lorestan and Mazandaran during 2006-2007. The experimental design was factorial randomized complete blocks with 3 replications and 10 treatments. Treatments included three doses of paraquat (1.5, 2 and 2.5 L/ha) and three dates of paraqat application (early, on time and late physiological maturity stages of canola), and check (no paraquat application). Results indicated that there was no difference among doses or dates of paraquat application in yield, extracted oil and rapeseed seed germination. There was no difference between the results of two locations of the experiment. Because the population of cruciferous weeds in Lorestan was low, no significant difference of erucic acid content of the extracted oil was observed among treatments. On the other hand, due to the high population of Sinapis arvensis in Mazandaran, the erucic acid content of the extracted oil in paraquat treated plots was lower than in the check plots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiological maturity
  • cruciferous weeds
  • erusic acid
  • Sinapis arvensis