نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 گروه بیوتکنولوژی دانشگاه مشهد

4 گروه زراعت دانشگاه مشهد

چکیده

یولاف وحشی زمستانه یکی از علف‌های‌هرز مهم و مشکل‌ساز مزارع گندم ایران می‌باشد. علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) به طور وسیعی‌ برای کنترل یولاف وحشی در ایران استفاده می‌شوند. این روند باعث بروز مقاومت این علف‌هرز به این گروه از علف‌کش‌ها شده است. به منظور بررسی سطح مقاومت به علف‌کش کلودینافوپ-پروپارژیل (EC 8%)، آزمایش دوز-پاسخ با 10 مقدار (از 0 تا 32 برابر مقدار توصیه شده (64 گرم ماده موثره در هکتار)) روی 15 توده یولاف وحشی مقاوم و یک توده حساس جمع‌آوری شده از استان‌های فارس و خوزستان انجام شد. همچنین جهت ارزیابی مکانیسم مقاومت مبتنی بر محل هدف از روش CAPS و dCAPS استفاده شد. بر اساس نتایج آزمایش دوز-پاسخ سطح مقاومت به کلودینافوپ-پروپارژیل در سه توده M2، M3، S4 از فارس و توده R5 از خوزستان بسیار بالا بود. به طوری که این توده‌ها حتی با کاربرد مقدار 32 برابر مقدار توصیه شده نیز کنترل نشدند. شاخص مقاومت در این توده‌ها بر اساس بالاترین شاخص برآورد شده (در توده AN13) بیش از 93/21 بود. سه توده M1، S1 و F3 از فارس نیز مقاومت متوسطی (5-10) به علف‌کش نشان دادند. بر اساس نتایج آزمایش مولکولی، دو جهش ایزولویسین-۱۷۸۱-لویسین و ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در توده‌های مقاوم شناسایی شد. ارزیابی نتایج آزمایش دوز-پاسخ و مولکولی نشان داد که در توده‌های M2 و R5 جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین و در توده R5 به همراه شش توده از فارس شامل S1، S2، S3، S4، ES1 و توده AN13 از خوزستان جهش ایزولویسین-۱۷۸۱-لویسین رخ داده است. این اولین گزارش وجود همزمان این دو جهش در یک توده یولاف وحشی در دنیا می‌باشد. نکته قابل توجه این بود که توده‌های M2 و R5 مقاومت بسیار بالایی به کلودینافوپ-پروپارژیل داشتند که با توجه به گزارش‌های موجود، جایگزینی ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین مرتبط با بروز مقاومت سطح بالا به علف‌کش کلودینافوپ-پروپارژیل و احتمالاً علف‌کش‌های دیگر از خانواده فوپ‌ها در یولاف وحشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Ile-2041-Asn in conferring high-level resistance to clodinafop-propargyl in winter wild oat (Avena ludoviciana) populations

نویسندگان [English]

  • Hamidreza sasanfar 1
  • mehdi rastgo 1
  • eskandar zand 2
  • Abdolreza bagheri 3
  • Mohammad Hassan Rashed mohassel 4
1 and Plant Breeding Department, Agriculture Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Institute of Plant Protection
3 Biotechnology Department, Agriculture Campus, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Winter wild oat is an important and troublesome weed in wheat fields. Herbicides that inhibit the enzyme acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase inhibitors) have been widely used to control grass weeds such as wild oat in Iran, which has resulted in evolution of resistance to theses herbicides in wild oat. Whole-plant dose-response assay with 10 doses (from 0 to 32 times of the recommended rate, 64 g ai ha-1) was conducted to determine resistance level (RI) to clodinafop-propargyl (EC 8%) in 15 resistants and one susceptible wild oat populations from Fars and Khuzestan in southwest Iran. To evaluate the mechanism of resistance in resistant populations, cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) and derived cleaved amplified polymorphic sequence (dCAPS markers were used). The results of dose-response experiment clearly revealed that four (M2, M3, S4 from Fars and R5 from Khuzestan) out of fifteen populations were highly resistant to clodinafop-propargyl, where these populations were not even controlled over the range of 32 times of clodinafop-propargyl recommended rate. Therefore, resistance level in above population was greater than 21/93, the highest estimated RI for AN13. Three populations (M1, S1 and F3 from Fars) showed moderate resistance to clodinafop-propargyl with RI, 5-10. Based on molecular approaches, two known mutations (Ile-1781-Leu and Ile-2041-Asn) were identified in resistant populations. Results of a robust molecular assay demonstrated that the Ile-2041-Asn substitution occurred in M2 and R5 populations and the Ile-1781-Leu substitution occurred in the R5 population and 6 other populations; S1 S2, S3, S4, ES1 from Fars and AN13 from Khuzestan. This is the first report of a winter wild oat population carrying the both mutations in the world. Interestingly, this study revealed that Ile-2041-Asn substitution is associated with conferral of high-level resistance to clodinafop-propargyl and possibly other herbicides from FOPs family in winter wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accase Inhibitors
  • CAPS and dCAPS Methods
  • Herbicide resistance
  • Resistance index
 
 

Adamczewski, K., Kierzek, R. and Matysiak, K. 2013. Wild oat (Avena fatua L.) biotypes resistant to acetolactate synthase and acetyl-CoA carboxylase inhibitors in Poland. Plant Soil & Envir. 59: 432–437.

Baghestani. M. A., Zand, E., Soufizadeh, S., Mirvakili, M. and Jafarzadeh, N. 2009. Antagonistic effect of 2, 4-D plus MCPA and clodinafop propargyl on wheat (Triticum aestivum) field weeds in Iran. Appl. Entomol. Phytopathol. Pesticides Special Issue: 1-18.

Barth, S., Melchinger, A. E. and Lübberstedt, T. H. 2002. Genetic diversity in Arabidopsis thaliana L. Heynh. investigated by cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) and inter‐simple sequence repeat (ISSR) markers. Molecular Ecol., 11: 495–505.

Beckie, H. J., Heap, I. M., Smeda, R. J. and Hall, L. M. 2000. Screening for herbicide resistance in weeds. Weed Technol. 14: 428–445.

Benakashani, F., Zand, E. and Alizadeh, H. 2006. Resistance of wild oat (Avena ludoviciana) biotypes to clodinafop-propargyl herbicide. Appl Entomol Phytopathol 74:127–149

Benakashani, F., Zand, E., Naghavi, M. R. and Sasanfar. H. 2014. Mutations in acetyl-CoA carboxylase enzyme, mechanism of cross resistance in wild oat (Avena ludoviciana Deuri.) biotypes to ACCase Inhibitor herbicides. Iran J Weed Sci. 10: 179–190. (In Persian with English summary).

Billingsley, P. 1986. Probability and measure, 2nd edn. John Wiley & Sons, New York, USA. 593 p.

Cruz-Hipolito, H., Fernandez, P., Alcantara, R., Gherekhloo J., Osuna, M. D. and De Prado, R. 2015. Ile-1781-Leu and Asp-2078-Gly Mutations in ACCase Gene, Endow Cross-resistance to APP, CHD, and PPZ in Phalaris minor from Mexico. Int. J. Mol. Sci. 16: 21363-21377.

Dellaporta, S. L., Wood, J. and Hicks, J. B. 1983. A plant DNA mini preparation: Version II. PlantMolecular Biology Reporter1: 19-21.

Delye, C. 2005. Weed resistance to acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors: An update, Weed Sci. 53: 728–746.

Delye, C., Zhang, X. Q., Michel, S., Matejicek, A. and Powles. S. B. 2005. Molecular bases for sensivity to acetyl-coenzyme A carboxylase inhibitors in black-grass. Plant Physiol. 137: 794-806.

Elahifard, E. 2005. The Investigation of the resistance against aryloxyphenoxy propionate herbicides in littleseed Canarygrass (Phalaris minor). MSc thesis. Mashhad, Iran: Ferdwosi University of Mashhad. (In Persian with English summary).

Gherekhloo, J. 2008. Tracing resistant Phalaris minor populations and studying their resistance mechanisms to aryloxyphenoxy propionate herbicides in Fars and Golestan wheat fields. Ph.D dissertation. Mashhad, Iran: Ferdwosi University of Mashhad. (In Persian with English summary).

Gherekhloo, J. Osuna, M. D. and De Prado, R. 2012. Biochemical and molecular basis of resistance to ACCase-inhibiting herbicides in Iranian Phalaris minor populations. Weed Res. 52: 367–372.

Heap, I. 2017. International survey of herbicide resistant weeds. Web page: http://www.weedscience.org. Accessed: February 1, 2017.

Hochberg, O., Sibony, M. and Rubin, B. 2009. The response of ACCase-resistant Phalaris paradoxa populations involves two different target site mutations. Weed Res. 49: 37–46.

Jang, S., Marjanovic, J. and Gornicki, P. 2013. Resistance to herbicides caused by single amino acid mutations in acetyl-CoA carboxylase in resistant populations of grassy weeds, New Phytol. 197: 1110–1116.

Kaundun, S. S. and Windass, J. D. 2006. Derived cleaved amplified polymorphic sequence, a simple method to detect a key point mutation conferring acetyl CoA carboxylase inhibitor herbicide resistance in grass weeds. Weed Res. 46: 34-39.

Liu, W. J., Harrison, D. K., Chalupska, D., Gornicki, P., O’Donnell, C. C., Adkins, S. W., Haselkorn, R. and Williams, R. R. 2007. Single-site mutations in the carboxyl transferase domain of plastid acetyl CoA carboxylase confer resistance to grass-specific herbicides. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104: 3627–3632.

Mansooji, A. M., Holtum, J.A.M., Boutsalis, P., Matthews, J. M. and Powles, S. B. 1992. Resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in two wild oat species (Avena fatua and Avena sterilis). Weed Sci. 40: 599–605.

Owen M. J and Powles S. B. 2009. Distribution and frequency of herbicide-resistant wild oat (Avena spp.) across the Western Australian grain belt. Crop and Pasture Sci. 60: 25–31.

Powles, S. B. and Yu, Q. 2010. Evolution in action: Plants resistant to herbicides, Annu. Rev. Plant Biol. 61: 317–347.

Rastgoo, M. 2007. Detecting of Avena ludoviciana resistant to aryloxyphenoxy propionate herbicides in wheat fields of Khuzestan province. Ph.D dissertation. Mashhad, Iran: Ferdwosi University of Mashhad. (In Persian with English summary).

Rastgoo, M., Rashed Mohassel, M. H., Zand, E. and Nassiri Mahallati, M. 2006. Resistance of winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) to aryloxyphenoxy propionate herbicides in wheat fields of Khuzestan province: first screening test. Iran J Weed Sci. 2: 96–104.

Sasanfar, H., Zand, E., Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2009a. Resistance of wild oat (Avena ludoviciana) populations to clodinafop propargyl herbicide in Fars province. Environ. Sci. 7: 109–118. (In Persian with English summary).

Sasanfar, H., Zand, E., Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2009b. Resistance of winter wild oat (Avena ludoviciana) biotypes to pinoxaden in Fars province. Iran J Weed Sci. 5: 1–11. (In Persian with English summary).

Sasanfar H., Zand, E., Baghestani, M. A., Mirhadi, M. J. and Mesgaran, B. M. 2017. Cross-resistance patterns of winter Wild Oat (Avena ludoviciana) populations to ACCase-inhibitor herbicides. Phyto. 45: 419–428.

Seefeldt, S. S., Geally, D. R., Brewster, B. D. and Fuerst, E. P. 1994. Cross-resistance of several diclofop resistant wild oat (Avena fatua) biotypes from the Willamette Valley of Oregon. Weed Sci. 42: 324 430–437.

Seefeldt, S. S., Jensen, J. E. and Fuerst, E. P. 1995. Log-logistic analysis of herbicide dose–response relationships. Weed Technol. 9: 218–227.

Seefeldt, S. S., Fuerst, E. P., Gealy, D. R., Shukla, A. Irzyk, G. P. and Devine, M. D. 1996. Mechanisms of resistance to diclofop of two wild-oat (Avena fatua) biotypes from the Williamette Valley of Oregon. Weed Sci. 44: 776–781.

Shukla, A., Dupont, S. and Devine, M. D. 1997. Resistance to ACCase inhibitor herbicides in wild oat: Evidence for target site-based resistance in two biotypes from Canada. Pestic. Biochem. Physiol. 57: 147–155.

Streibig, J.C., Rudemo, M. and Jensen, J. E. 1993. Dose-response curves and statistical models. In: Streibig, J. C., Kudsk, P. (Eds.), Herbicide Bioassays. pp. 29–55. CRC Press, Boca Raton.

Uludag, A., Nemli, Y. Tal, A. and Rubin, B. 2007. Fenoxaprop resistance in sterile wild oat (Avena sterilis) in wheat fields in Turkey. Crop Protection.26: 930–935.

Uludag, A., Park, K. W., Cannon, J. and Mallory-Smith, C. A. 2008. Cross resistance of acetyl-CoA carboxylase (ACCase) inhibitor-resistant wild oat (Avena fatua) biotypes in the Pacific Northwest. Weed Technol. 22: 142–145.

Yu, Q., Collavo, A., Zheng, M. Q., Owen, M., Sattin, M. and Powles, S. B. 2007. Diversity of acetyl-coenzyme A carboxylase mutations in resistant Lolium populations: evaluation using clethodim. Plant Physiol. 145: 547–558.

Yu, Q., Ahmad-Hamdani, M. S., Han, H., Christoffers, M. J. and Powles, S. B. 2013. Herbicide resistance-endowing ACCase gene mutations in hexaploid wild oat (Avena fatua): insights into resistance evolution in a hexaploid species. Heredity. 110: 220–231

Yuan, G., Weitang, L., Yaling, B., Long, D., Wenlei, G. and Jinxin W. 2015. Molecular basis for resistance to ACCase-inhibiting herbicides in Pseudosclerochloa kengiana populations. Pesti. Biochem. & Physiol. 119: 9–15.

Zand, E., Bazoobandi, M., Maknali, A., Hatami, S. and Feridounpoor, M. 2004. Investigation of resistance to some herbicides of pyridazinone, phenyl-carbamate and thiocarbamates in weeds of sugar beet fields and efficacy of the local and original formulations. http://agris.fao.org/agris-search/search.do? recordID¼IR2012067024. Accessed February 1, 2017.

Zand, E., Razmi, A., Banakashani, F., Nazari, F. and Gharakhloo, J. 2010. Using the dCAPS method to detect the resistance of wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) to clodinafop-propargyl in comparison with current methods. Iran J Weed Sci. 6: 33–52. (In Persian with English summary).