اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور مطالعه اثر اختلاطی روغن کرچک با دزهای مختلف علفکش لوماکس (مزوتریون + اس- متالاکلر + تربوتیلازین) بر صفات فیزیولوژیکی توق (Xanthium strumarium L.)، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1396 اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش دز علفکش، مساحت منحنی بین فلورسانس حداقل و حداکثر، و فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغیر، حداکثر کارآیی کوانتومی فتوسیستم دو (Fv/Fm)، فعالیت کمپلکس تجزیه کننده آب در بخش الکترون دهنده فتوسیستم دو و جریان انتقال الکترون در هر مرکز واکنش به ترتیب 35، 6/15، 6/23، 11، 43 و 83 درصد کاهش و فلورسانس حداقل و تغییر در هدررفت گرمائی در گیرنده‌های فتوسیستم دو به ترتیب 14 و 4/60 درصد افزایش می‌یابد. روغن کرچک اثر سینرژیست روی لوماکس داشته، باعث افزایش کارایی آن روی توق شد. در این تحقیق، رابطه خوبی بین پارامتر Fv/Fm ارزیابی شده در دو روز بعد از سمپاشی با وزن خشک محاسبه شده در 28 روز بعد از سمپاشی مشاهده شد. یافته‌های این آزمایش نشان داد که ارزیابی فلورسانس کلروفیل a، روشی مناسب، غیرتخریبی و سریع برای بررسی اثر لوماکس کمی بعد از سمپاشی و قبل از مشاهده علائم ظاهری در گونه علف‌هرز تیمار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Lomax alone or in combination with castor oil on Chlorophyll a fluorescence of common cocklebure (Xanthium strumarium L.)

نویسنده [English]

  • Soheila Porheidar Ghafarbi 2
2 Department of Agronomy and Plant Breading, Faculty of agriculture, University of Tehran
چکیده [English]

In order to study on the effect of combined castor oil with different doses of Lumax (Mesotrion + S-metolacholor + Terbuthylazine) on physiological behavior of common cocklebure (Xanthium strumarium L.), a greenhouse factorial experiment was conducted in randomized complete block design with 3 replications in agricultural faculty of University of Tabriz in 2017. Results showed that by increasing the herbicide doses, area above the OJIP curve between minimum and maximum fluorescence, maximum Fluorescence, variable fluorescence, maximum quantum yield of photochemistry (Fv/Fm), water-splitting complex on the donor side of PSII and maximum electron transport flux per PSII reaction center, decreased 35, 15/6, 23/6, 11, 43 and 83 percentage, respectively and minimum fluorescence and thermal dissipation quantum yield increased 14 and 60 percentage, respectively. Castor oil had synergistic effect on Lomax, enhanced its efficacy on X. strumarium. In this research, a good relationship were observed between Fv/Fm parameter evaluated 2 days after herbicide spraying (DAHS) with dry weight measured 28 DAHS. The finding of this study showed that evaluating chlorophyll a fluorescence is a good, non-destructive, and fast method for survey the effect of Lomax little time after spraying and before the visual symptoms appear in treated weed species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electron flow
  • Photochemistry
  • Quantum yield
  • thermal dissipation
  • water-splitting