بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای علف‏کش ایمازتاپیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کشاورزی گنبد

2 تولیدات گیاهی

چکیده

به‌منظور بررسی بقایای علف‎کش ایمازتاپیر (پرسوئیت ۱۰ درصد SL) در خاک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا ‌‌شد. در این آزمایش یازده غلظت‎ علف‎کش ایمازتاپیر معادل صفر، یک، پنج، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰،۵۰، 75 و 100 درصد مقدار توصیه‌شده علف‎کش روی گیاهان زراعی ذرت و پنبه که به ترتیب معادل صفر، 5/4، ۲۳، ۴۵، ۶۸، ۹۱، ۱۴0، ۱۸0، ۲۳0، 340 و 450 میکروگرم در کیلوگرم خاک می‏باشد بکار برده شد و وزن خشک ریشه و ساقه گیاهان زراعی مورد نظر، ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ نیز در انتهای آزمایش اندازهگیری شدند. در برازش داده‎ها از منحنی‎های لگاریتم لجستیک سه و چهار پارامتره استفاده شد. نتایج نشان داد که تقریبا در همه داده‏های مورد بررسی منحنی سه پارامتره برازش مناسبی نشان داد. در برازش جداگانه داده‏ها همواره بقایای علف‎کش‎ ایمازتاپیر، زیستتوده خشک ساقه و ریشه گیاهان زراعی پنبه و ذرت را کاهش داد. به‎طوری که برای کاهش 50 درصدی وزن خشک ساقه پنبه و ذرت بهترتیب4-10×2/1 و 4-10×1 گرم ماده موثره در کیلوگرم خاک ایمازتاپیر لازم بود. جهت کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه پنبه و ذرت 4-10×3 و 4-10×15/1 گرم ماده موثره در کیلوگرم خاک از علف‎کش ایمازتاپیر نیاز بود. در مجموع نتایج حاصل از برازش دوگانه داده‏ها نشان داد که همواره ریشه و ساقه ذرت نسبت به پنبه حساسیت بیشتری به بقایای علف‌کش ایمازتاپیر بروز داد. ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ با افزایش بقایای علف‎کش ایمازتاپیر کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the sensitivity of cotton and maize to simulated imazthapyr herbicide residue

نویسندگان [English]

  • taj mohammad Khajavi 1
  • Zeinab Avarseji 2
  • Ebrahim Gholamalipour Alamdari 2
  • Abbas إهغشذشده 2
1 agriculture, gonbad
2 crop production
چکیده [English]

In order to evaluate the soil residue of imazthapyr an experiment based on completely randomized design was carried out at greenhouse of Agricultural Faculty of GonbadKavous University. At this experiment different doses of imazthapyr (0, 4.5, 23, 45, 68, 91, 140, 180, 230, 340 and 450 μg.kg-1 soil) were applied on maize andcotton and finally the dry weight of root and shoot, shoot height, root length and leaf area of crops were measured. Three and four Logarithm logistic curves were used for fitting the data. Results indicated that almost all data were followed the three parameter logarithm logistic curve. Results of separate fitting of the data showed that always the residue of imazthapyr caused reduction of dry weight of the evaluated crops. For 50 percent reduction of shoot dry weight of cotton and maize 13.26 and 21.91 g.a.i.ha-1of imazthapyr were needed respectively. For 50 percent reduction of root dry weight of cotton and maize 72.75 and 25.19 g.a.i. ha-1of imazyhapyr were needed. Generally the results of data simultaneously fitting showed that maize root and shoot sensitivity to imazthapyr were always more than cotton and shoot. Shoot height, root length and leaf area were decreased as imazthapyr residue was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioassay
  • regression
  • Root length
  • Dry weight