اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم باغی و زراعی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

در این تحقیق اثرات علف‌کشی اسانس گونه‌های Nepeta menthoides، N. mahanensis، N. elymaiticaو N. binalodensis روی علف‌های‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur.) مورد بررسی قرار گرفتند. در کل 68 ترکیب در اسانس گونه‌های پونه‌سا شناسایی شد. نپتالاکتون جزء اصلی اسانس N.mahanensis بود اما اسانس N. menthoides فاقد این ترکیب بود. 1، 8- سینئول ترکیب اصلی اسانس گونه‌های N. menthoides، N. elymaitica و N. binalodensis بود. در زیست-سنجی در آزمایشگاه غلظت‌های متفاوت (0،1، 2، 4 و 8 میکروگرم در میلی‌لیتر) اسانس چهار گونه پونه‌سا بر جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه نسبت به شاهد کاهش یافتند. در آزمایش گلخانه‌ای کاربرد پس‌رویشی اسانس‌های گونه‌های پونه‌سا در غلظت‌های 25/1 ،5/2، 5 و10 درصد حجمی بر گیاهچه‌های علف-های هرز منجر به خسارت چشمی هفت روز بعد از سم‌پاشی شد. اسانس همه گونه‌های پونه‌سا مقدار کلروفیل را کاهش دادند. علاوه بر این اسانس گونه‌های پونه‌سا نشت الکترولیتی را باعث شدند که نشان‌دهنده خسارت به غشاء سلول بود. افزایش سطح پرولین نیز نشان دهنده تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط اسانس‌ها بود. خردل وحشی به اثرات سمیت اسانس گونه‌های پونه‌سا نسبت به یولاف وحشی حساس‌تر بود. نتایج مطالعه نشان داد که اسانس‌های گونه‌های پونه‌سا می‌توانند به عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل خردل وحشی و یولاف وحشی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Herbicidal activity of essential oils from four Nepeta species against wild mustard (Sinapis arvensis L.) and winter wild oat (Avena ludoviciana Dur.)

نویسنده [English]

  • Marjan Diyanat
Assistant professor, Department of Agriculture and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study the bioherbicidal activity of essential oils hydrodistilled from Nepeta menthoides, N. mahanensis, N. elymaitica and N. binalodensis were investigated on two weed species (wild mustard (Sinapis arvensis L.) and winter wild oat (Avena ludoviciana Dur.). A total of 68 components were identified from the essential oils of Nepeta species. Nepetalactone was the main component of the essential oil of N.mahanensis but no nepetalactones were found in N. menthoides essential oil. 1,8-cineole was the major component of N. menthoides, N. elymaitica and N. binalodensis essential oils. In laboratory bioassay different concentrations (0, 1, 2, 4 and 8 μg ml-1) effects of four Nepeta essential oils on germination, root and shoot length were studied. Results showed that germination percentage, root and shoot length were significantly reduced in a dose–response bioassay. In a greenhouse bioassay post-emergence application of Nepeta essential oils (1.25%, 2.5%, 5% and 10% v/v) on 3-week-old weed plants caused visible injury. In foliar application under greenhouse conditions, all Nepeta essential oils reduced chlorophyll content. In addition, Nepeta essential oils induced an electrolyte leakage showing membrane damage and loss of integrity and enhanced the level of proline suggesting induction of oxidative stress. Wild mustard was more susceptible to phytotoxic effects of all Nepeta essential oils rather than winter wild oat. The study concludes that Nepeta essential oils have phytotoxic effects and could be used as bioherbicides to control wild mustard and winter wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1,8-cineole
  • nepetalactone, proline, relative electrolyte leakage