تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق

2 استاد دانشگاه

چکیده

ر استان تهران که دارای علائم بیماری بودند، )Avena ludoviciana( در سال 5731 ، از نمونه های یولاف وحشی زمستانه دارای بیشترین Fusarium moniliforme جداسازی و تعیین نام شد. در بین آنها، گونه Fusarium spp. ایزوله هایی از قارچ فراوانی بود. آزمایش های بیماری زایی بر اساس اصول کخ نشان داد که این قارچ پاتوژن یولاف وحشی می باشد. در تعیین دامنه میزبانی، مایه زنی این قارچ به ارقامی از گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن علوفه ای، باقلا، لوبیا قرمز، لوبیا سبز، آفتابگردان، سویا، کلزا، پنبه، گلرنگ، خیار، هندوانه، شبدر برسیم و اسپرس، منجر به بروز علائمی در آنها نشد. ولی، این پاتوژن در یولاف وحشی، قیاق، بیدگیاه و گوجه 42 و 53 درصد مرگ گیاهچه ها شد. این نتایج نشان داد که ممکن است بتوان از ایزوله یاد شده به ،51 ، فرنگی به ترتیب موجب 37 عنوان عامل بیوکنترل یولاف وحشی استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Determination of the Host Range of Fusarium moniliforme Isolated From Winter Wild Oat (Avena ludoviciana) in Iran

نویسندگان [English]

  • mansour montazeri 1
  • m greaves 2
  • m pei 2
  • c ruiz 2
چکیده [English]

An isolate of Fusarium moniliforme, a pathogen of winter wild oat (Avena ludoviciana), was obtained from Tehran Province, Iran, in 1994. A host range test performed on wheat, barley, maize, rye, millet, crested wheatgrass, faba bean, red bean, green bean, sunflower, soybean, oilseed rape, cotton, safflower, cucumber, water melon, berseem clover, and sainfoin, resulted in no symptom induction by the pathogen. However, winter wild oat, crested wheatgrass, johnsongrass and tomato showed susceptibility to the pathogen with 78, 24, 19 and 17% mortality, respectively. The results indicate that this pathogen could be considered as a potential biological agent for the control of winter wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • winter wild oat
  • Avena ludoviciana
  • Fusarium moniliforme
  • Biocontrol