تجزیه تنوع ژنتیکی در هیف های جدا شده از مایکوهربیساید alternaria alternata جهت کنترل تاج خروس ریشه قرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق

چکیده

پاتوژنی که برای کنترل میکروبی علف های هرز در نظر گرفته می شود، باید دارای ثبات ژنتیکی باش د. از این رو، گوناگونی ژنتیکی جمعیت های چنین پاتوژنی، بویژه اگر بطور طبیعی هتروکاریوتیک باشد، باید تعیین شود. در این پژوهش، نخست در شرایط گلخان های، جدایه ٤٢٣ Alternaria alternata با کنید یهای قارچ Amaranthus retroflexus بوته های تاج خروس وحشی V- اسپورپاشی شد. پس از یک هفته، از یک لکه در سطح برگ میزبان که آثار بیماری را بروز داده بود، نمونه برداری شده و در محیط 8 کشت داده شد. پس از تک اسپور کردن، از انتهای لوله تندشی اسپورهای جوانه زده نمونه برداری شده و هر کدام به یک پتری دارای محیط کشت نیمه تعریف شده ای که نسبت کربن به نیتروژن آن ١٥:١ بود، انتقال داده شد. آنگاه، از ٧٦ جدایه نوک ریسه ای تولید شده، در میان آنها تشخیص داده شد. DNA ٢٩ % پلی مرفیسم ،AFLP ٢٤ جدایه بطور تصادفی انتخاب گردید. با بهره بردن از روش باند ) با یکدیگر متفاوت بودند، از نظر اسپورزایی، درازی لوله تندشی اسپور، ) DNA جدایه های نوک ریسه ای که دست کم در یک اثر بیماری زایی و تاب آنها به خشکی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کشت اولیه این پاتوژن از نظر ژنتیکی بوده و نمی توان آن را به عنوان یک مایکوهربیساید توسعه داده و به سطح بازرگانی رساند. اما، چون (heterogeneous) ناهمگون تنها یک هسته وارد لوله تندشی می شود، از این رو کلنی بدست آمده هتروکاریوتیک نخواهد بود که به همین دلیل، A. alternata در جدایه های نوک ریسه ای تولید شده، از نظر ژنتیکی خالص در نظر گرفته می شوند. در میان این جدای هها، چون جدایه شماره ١٣ ، در ٤و ٥)، می توان از آن به عنوان یک عامل کنترل میکروبی ، اسپورزایی، بیماری زایی و تاب به خشکی وضعیت مناسبی داشت (شکل ٣ برای توسعه و رسانیدن به سطح یک میکوهربساید بهره برد.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Genetic Diversity in Hyphal Tip Isolates of Promising Mycoherbicide Alternaria alternata for Control of Amaranthus retroflexus

نویسندگان [English]

  • homayon kazemi
  • parviz shimi
چکیده [English]

The potential mycoherbicide Alternaria alternata was isolated from one lesion on a leaf of Amaranthus retroflexus which had been inoculated with conidia of the fungus. The isolate was cultured on V-8 agar medium. Hyphal tip isolates (HTI) were derived from young germ tubes of single spores and cultured on a semidefined culture medium with a C:N ratio of 15:1. Amplified fragment length polymorphism analysis detected genetic variation in four HTIs and revealed 29% polymorphism. Selected HTIs that were different in at least one DNA fragment pattern varied in degree of sporulation, length of conidial germ tube, virulence and desiccation tolerance. The results indicated that the original culture of A. alternata is heterogeneous and, thus, cannot be considered as a suitable candidate for development as a commercial biocontrol agent.