بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

علف خرس یا کاتوسL.)  Cynanchum acutum ( در چند سال اخیر در باغ‌های پسته استان کرمان گسترش زیادی یافته و با پیچیدن بدور درختان میزبان و بالارفتن از آنها باعث خفگی گیاه میزبان میشود. کنترل شیمیایی و مکانیکی این علف هرز در باغ‌های پسته کرمان طی 2 سال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 22 تیمار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: گلیفوزیت (41% اس ال) به میزان 6 لیتر + 8 کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار، 1 ، 2 و 3 بار، هر بار پس از رویش مجدد، پاراکوات (20% اس ال) به میزان 3 لیتر در هکتار 1 ، 2 و 3 بار، هر بار پس از رویش مجدد، گلوفوزینات آمونیوم (باستا 20% اس ال) به میزان 5 لیتردر هکتار، 1 ، 2 و 3 بار، هر بار پس از رویش مجدد، تریکلوپیر (گارلن 62%) به میزان 2 لیتر در هکتار، 1 ، 2 و 3 بار هر بار پس از رویش مجدد، نیکوسولفورون (کروز4% اس سی) به میزان 2 لیتر در هکتار،  نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار + گلیفوزیت به میزان 6 لیتر + 8 کیلوگرم سولفات آمونیوم ، نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار + پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار، گلیفوزیت (وید مستر36% اس سی) در میزان های 2 و 3 لیتر در هکتار 1 و 2 بار و کف بر کردن کاتوس (توسط بیل)  1،2و3 بار هر بار پس از رویش دوباره. تمام تیمار ها در زمان 10 سانتیمتری کاتوس اعمال شدند. پس از اجرای تیمار ها، تعداد کاتوس های موجود شمارش و درصد کنترل نسبت به تراکم قبل از تیمار محاسبه گردید. نتایج نشان داد که هر گونه اقدام جهت مهار کاتوس در کاهش تراکم آن موثر می باشد. بهترین توصیه برای کنترل کاتوس سمپاشی آن قبل از چسبیدن به درخت (به بلندی حدود 10 سانتی متر) توسط 6 لیتر گلیفوزیت به همراه 8 کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار  است. تکرار سمپاشی پس از رویش دوباره کاتوس لازم است. ضمنا علفکش ویدمستر نیز با دوز 2 لیتر در هکتار و تکرار سمپاشی هنگام رویش دوباره کاتوس بسیار مناسب بوده. کف بر کاتوس نیزبه عنوان یک روش مکانیکی در کاهش تراکم کاتوس موثر بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Swallow-wort (Cynanchum acutum L.) Control in Pistachio Orchards of Kerman Province

نویسنده [English]

  • parviz shimi
چکیده [English]

Chemical and mechanical control of Cynanchum acutum  (CA) in pistachio orchards of Kerman was investigated during 2007-2010. The experiment was performed in randomized complete blocks design with 4 replications and the following 22 treatments: glyphosate (41% SL) at 6 L/ha+ 8 kg ammonium sulfate, 1, 2 and 3 times, paraquat (20% SL) at 3 L/ha,1, 2 and 3 times, glufosinate-ammonium (Basta, 20% SL) at 5 L/ha, 1, 2 and 3 times, triclopyr (Garlon, 62%) at 2 L/ha, 1, 2 and 3 times, nicosulfuron (Cruz, 4% SC) at 2 L/ha, nicosulfuron at 2 L/ha+ glyphosate (41% SL) at 6 L/ha+ 8 kg ammonium sulfate, nicosulfuron at 2 L/ha+ paraquat at 3 L/ha, glyphosate (Weed Master,36% SC) at 2 and 3 L/ha, 1 and 2 times, mechanical surface cutting, 1,2 and 3 times. All treatments were carried on C. acutum at 10 cm growth stage. After every treatment density of CA was determined and compared to the density at the beginning of the experiment, as percentage. Results indicated that all treatments succeeded in reduction of CA density. The most effective treatments included glyphosate (41% SL) at 6 L/ha+ 8 kg ammonium sulfate, or glyphosate (Weed Master) at 2 L/ha, with one or two repetitions as needed. Surface cutting was also effective as a non chemical means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical control
  • Mechanical control
  • surface cutting
  • Glyphosate
Badali, K. 1997. Investigating sulfonylurea herbicides in corn. Annual Research Report. Moghan Agricultural Research Center. (In Persian with English summary).

Bahat, A. 1985. Glufosinate ammonium for general weed control in Vinyards, Citrus, and other fruit orchards and uncultivated areas. Phytoparasitica, 13, 239.

Christensen, T. 1998. Swallow-worts. Wildflower. Summer issue, pp.21-25.

Coble, H. D. and Slife, F. W. 1970. Development and control of Honeyvine milkweed. Weed Sci., 18: 352-356.

Lawlor, F. M. 2000. Herbicidal treatment of invasive plant Cynanchum rossicum and experimental post control restoration of infested sites. MS. Thesis, University of New York, College of environmental Science and Forestry.

Lawlor, F. M. 2002. Element stewartship abstract for Vincetoxicum nigrum (L.) Moench. And V. rossicum (swallow-wort). The Nature Concervacy, Wildland Invasive Species Program, University of Californha, Davis, CA., 13pp.

Lawlor, F. M. and Raynal, D. J. 2002. Response of Swallow Wort to herbicides. Weed Sci., 50: 179-185.

Meighani, F., Azizian, A., Mirvakili, S.M., Baghestani, M. A. and P. Shimi. 2010. Study of integrated control of swallow-wort (Cynanchum acutum L.) in Amigdalus and pistachio orchards. 3rd Iranian Weed Science Congress, pp. 193-196. (In Persian with English summary).

Meister, R. T. (ed.) . 2002 . Weed Control Manual 2002 . Meister Publ. pp. 578.

O'Connor, R. 2008. Swallow-wort control fact sheet. Michigan Natural features inventory, Lansing,MI. 1p.

Shimi, P. and Hosseini, H. 2004. Controlling Cynanchum acutum in apple orchards. Final  Research report. Plant Pests and Diseases Institute. (In Persian with English summary).

Soteres, J. K., Murray D. S. and Basler, E. 1983. Absorption of 2,4-D, dicamba, and glyphosate by excised Honeyvine milkweed (Cynancum laeve) leaves. Weed.Sci. 31: 241-247

Tewksbury, L., Casagrande, R. and Gassmann, A. 2002. Swallow Worts.http//www.invasiveplants .net/biologicalcontrol/16swalloworts.html. cited 2012