بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای با هدف بررسی توان رقابتی دو رقم پابلند(کلارک) و پاکوتاه (انترپرایز) سویا با علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط و تاثیر آن بر روی عملکرد دانه سویا و زیست توده تاج‌خروس در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم تاج خروس در چهار سطح (0،2،4و 8 بوته در متر مربع) و نوع کاشت در سه سطح (کشت خالص رقم کلارک (پابلند)، کشت خالص رقم انترپرایز (پاکوتاه) و کشت مخلوط دو رقم به صورت ردیف در میان) بودند. نتایج نشان داد با افزایش تراکم تاج‌خروس عملکرد هر دو رقم کاهش یافت ولی نسبت کاهش در انترپرایز بیشتر بود (45%).  عملکرد کلارک درکشت مخلوط نسبت به کشت خالص بالاتر بود، ولی انترپرایز عملکرد بالاتری را در کشت خالص داشت .شاخص نسبت برابری زمین محاسبه شده در تیمار کشت مخلوط بدون علف‌هرز 11/1 بود. تاج‌خروس در کشت مخلوط کمترین شاخص سطح برگ (58/0)، وزن خشک تجمعی (283 گرم بر متر مربع)، و سرعت رشد مطلق (7/4 گرم بر متر مربع در روز) را در مقایسه با تیمارهای کشت خالص هر دو رقم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition of Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) with Two Soybean (Glysine max) Cultivars under Sole and Intercropping Systems 1- Soybean Yeild and Redroot Pigweed Growth Analysis

نویسندگان [English]

  • Pershang Hoseini 1
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Hassan Alizadeh 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Field experiment was conducted in the College of Agriculture and Natural Resources of Tehran University, Karaj to evaluate the effect of intercropping two soybean cultivars on redroot pigweed biomass. The experimental design was a completely randomized block with factorial arrangement of treatments with three replications. Two soybean cultivars including Kelark (tall) and Interprice (dwarf) were planted in sole and under intercropping in competition with redroot pigweed at (0, 2 ,4 and 8 plants/m2). The results revealed that yield of both cultivars were decreased with increasing redroot pigweed density, but the yield of Interprice was reduced 45% more than Kelark.  In comparison to Interprice, yield of Kelark in intercropping was higher than sole cropping. LER calculated in intercropping under weed free condition  was 1.11.  Under intercropping, redroot pigweed had lower LAI (0.58), cumulative dry matter (283 g/m2) and CGR (4.7 g/m2day) compared to when grown with sole crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sole culture
  • Intercropping
  • Soybean
  • redroot pigweed
  • yield and grow