دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
1. تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

صفحه 1-21

مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی


2. تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو

صفحه 21-31

پرویز شیمی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ یحیی ابطالی؛ رضا پورآذر؛ محمد جمالی؛ مرتضی نورعلی زاده


4. ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

صفحه 47-60

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ رضا توکل افشاری


7. مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench)

صفحه 95-106

محمدحسن هادیزاده؛ حسین ترابی؛ رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی


8. بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390

صفحه 107-119

ندا پاسبان زیارت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی