دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389 
1. اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 1-18

تکتم کبودی؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمد آبادی؛ سرور خرمدل