دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387 
3. بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه

صفحه 23-33

حمیرا سلیمی؛ محمد بازوبندی؛ معصومه یونس آبادی؛ محمد علی باغستانی


4. مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران

صفحه 35-46

زینب عنافجه؛ قدرت الله فتحی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ اسکندر زند؛ عبدالنور چعب


5. مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت

صفحه 47-63

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد علی باغستانی؛ حسن علیزاده


9. پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 97-118

مهدی مین باشی معینی؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مریم عالی فرد