دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
2. ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور

صفحه 13-26

مهدی مین باشی؛ حکمت اسفندیاری؛ رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ مژگان ویسی؛ پیمان ثابتی؛ محمدرضا جمالی؛ سپیده حاتمی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ آذر ماکنالی؛ سیدکریم موسوی؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ وجیه نریمانی؛ مرتضی نورعلی زاده؛ رضا ولی اله پور؛ شهرام نوروززاده


3. اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم

صفحه 27-36

احمد دیه جی؛ بتول صمدانی؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی


4. بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم

صفحه 37-49

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی


7. پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


8. پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

صفحه 91-104

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ میترا تعصب شیرازی