دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
6. بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus)

صفحه 79-96

ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ محمد حسن زاده خیاط


7. مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران

صفحه 97-106

سمانه نیکدل؛ محمد هادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ احمد یامچی


8. مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

صفحه 107-119

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی؛ سهیلا محمدی