نویسنده = احمد زارع
اثر الگوی کاشت ذرت و مالچ زنده لوبیاچشم‌بلبلی بر عملکرد علوفه و مهار علف‌‌های‌هرز در سامانه بدون خاک‌ورزی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-75

10.22092/ijws.2022.356354.1400

احمد خنیفرزاده؛ آیدین خدایی جوقان؛ محمد حسین قرینه؛ احمد زارع؛ محمدرضا مرادی تلاوت


بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم

دوره 11، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 37-49

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی


مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما

دوره 9، شماره 2، دی 1392، صفحه 105-118

محسن بهشتیان؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سارا اوحدی؛ احمد زارع


واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش

دوره 4، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 21-32

احمد زارع؛ حسن علیزاده؛ محسن بهشتیان مسگران؛ حمید رحیمیان مشهدی