نویسنده = محمد علی باغستانی میبدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-95

10.22092/IJWS.2019.1501.06

محمد سرحدی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ علی قنبری؛ محمد علی باغستانی میبدی


2. ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-41

10.22092/IJWS.2018.1402.04

راحله رستمی؛ سبحان محضری؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ جواد رفیع پور


3. اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70

10.22092/ijws.2017.1301.05

دلاور بهروزی؛ مهدی راستگو؛ lمحمد علی باغستانی؛ قربانعلی اسدی


4. تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-28

10.22092/ijws.2017.1301.02

سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمد علی باغستانی میبدی