نویسنده = اسکندر زند
تعداد مقالات: 20
1. پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-28

10.22092/IJWS.2019.1502.02

بهروز خلیل طهماسبی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ اسکندر زند؛ حمیدرضا ساسان فر؛ رافائل دپرادو


2. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22092/IJWS.2019.1501.01

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد


4. استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-91

اسکندر زند؛ آرش رزمی؛ فاطمه بناکاشانی؛ نوشین نظام آبادی؛ جاوید قرخلو؛ حمیدرضا ساسانفر


5. ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-31

سعید رضا یعقوبی؛ مجید آقاعلی خانی؛ امیر قلاوند؛ اسکندر زند


6. تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-89

ایرج ملکی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ سید جواد انگجی


7. ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-45

سعید رضا یعقوبی؛ مجید آقاعلی خانی؛ مجید قلاوند؛ اسکندر زند


8. بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-23

اسکندر زند؛ آرش رزمی؛ فاطمه بناکاشانی؛ فهیمه نظری؛ مهدی راستگو


9. مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-11

حامد مرتضی پور؛ مصطفی اویسی؛ سعید وزان؛ اسکندر زند


10. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


12. تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 85-95

سید مسعود نقشبندی؛ محمد علی باغستانی؛ اسکندر زند؛ سحر منصوریان


13. مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-46

زینب عنافجه؛ قدرت الله فتحی؛ فرشاد ابراهیم پور؛ اسکندر زند؛ عبدالنور چعب


14. تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 75-83

حامد منصوری؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ مرتضی توکلی


15. مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-83

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ سعید صوفی زاده؛ علی اسکندری؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا پورآذر؛ فرخ الدین قزلی؛ پیمان ثابتی؛ حکمت اسفندیاری؛ عاطفه موسوی نیک؛ ف اعتمادی


16. مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 96-104

محمد راستگو؛ محمد حسن راشد؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری


17. مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 53-68

ر دیهیم فرد؛ ع حجازی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ gh.ab اکبری؛ س صوفی زاده


18. مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-31

اسکندر زند؛ فاطمه بنا کاشانی؛ حسن علیزاده؛ س صوفی زاده؛ ک رمضانی؛ آذر ماکنالی؛ م فریدون پور


19. بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 32-52

م بهشتیان مسگران؛ اسکندر زند؛ م نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان مشهدی


20. اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-50

نوشین نظام آبادی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن علیزاده