نویسنده = بیژن یعقوبی
کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 63-78

10.22092/IJWS.2020.1601.1318

بیژن یعقوبی؛ فرزین پورامیر؛ فاطمه منصورپور


ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 71-87

10.22092/ijws.2017.1301.06

مریم رجبیان؛ جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ بیژن یعقوبی


بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

دوره 8، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-16

بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور


مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 23-41

بیژن یعقوبی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمد علی باغستانی؛ ناصر دواتگر