کلیدواژه‌ها = علف‌هرز
برهم‌کنش علف‌کش‌های پرتیلاکلر و بن‌سولفورون‌متیل در کنترل علف‌های‌هرز شالیزار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-46

10.22092/ijws.2020.125141.1313

شعبان علی زاده؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی


تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera)

دوره 14، شماره 2، دی 1397، صفحه 75-86

10.22092/IJWS.2018.1402.07

علیرضا فقیهی سرشکی؛ علی مختصی بیدگلی؛ محمدرضا نائینی


ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 31-43

برات الله صادقی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری