کلیدواژه‌ها = مراحل فنولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-86

10.22092/IJWS.2018.1402.07

علیرضا فقیهی سرشکی؛ علی مختصی بیدگلی؛ محمدرضا نائینی