تعداد مقالات: 238
1. خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-13

جمشید نظری عالم؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سید کریم موسوی


2. رقابت اندام های هوایی و زیر زمینی سلمه تره با چغندرقند

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 5-18

محمد عبداللهیان؛ ر.ج فرود ویلیامز


3. بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور


4. بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

ابراهیم ممنوعی؛ پرویز شیمی؛ محمدعلی باغستانی


5. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو


6. تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی


7. تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 132-121

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی


8. اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

محمدرضا جمالی؛ گودرز احمدوند


9. تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-115

ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ علیرضا پیرزاد؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


11. مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-131

ستار جاوید؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرشید نورالوندی


12. اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-9

10.22092/ijws.2017.1301.01

سید محمد میروکیلی؛ امین آناقلی؛ فریبا میقانی؛ حسن کریم بیکی


13. ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-114

10.22092/ijws.2017.1302.01

عبدالعزیز حقیقی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ اسکندر زند؛ عباس بیابانی؛ علی اصغری


14. برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

10.22092/ijws.2018.1401.01

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان


16. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22092/IJWS.2019.1501.01

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد


17. کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22092/ijws.2019.1502.01

محمد حسن هادیزاده؛ حمیدرضا شریفی؛ سید حسین ترابی


18. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای علف‏کش ایمازتاپیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


20. مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-11

حامد مرتضی پور؛ مصطفی اویسی؛ سعید وزان؛ اسکندر زند


21. اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

تکتم کبودی؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمد آبادی؛ سرور خرمدل


22. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


23. بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-13

وحید ذبیح الهی؛ فریبا میقانی؛ محمد رضا کرمی نژاد؛ محمد جواد میرهادی


25. تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-21

المیرا محمد وند؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد نصیری محلاتی؛ نرگس پور طوسی