دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر دمای خاک بر دگرآسیبی بقایای گیاهان زراعی کلزا و جو: مطالعه رویش علف‌های‌هرز تاج خروس ریشه قرمز و جودره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/ijws.2024.363719.1440

فاطمه آهنگری؛ ثریا نوید؛ مصطفی اویسی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی


اثر وجین دستی و تراکم کاشت بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch et May.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22034/ijws.2024.363976.1441

ثریا نوید؛ مهدی غفاری؛ سیروس حسن نژاد؛ احمدی احمدی لکی؛ احمد خوشبوی