دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana) مقاوم به علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل، دایکلوفوپ‌متیل و فنوکساپروپ‌پی-اتیل در مزارع گندم شهرستان کلاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22092/ijws.2022.127707.1349

تاشلی صوفی زاده؛ جاوید قرخلو؛ سیما سهرابی کرت آباد؛ ناصر باقرانی؛ آسیه سیاهمرگویی


ارزیابی کارایی برخی علف‌کش‌های پیش‌کاشت و پس‌رویشی در کنترل علف‌هرز هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22092/ijws.2022.357284.1402

زهره عموزاد خلیلی؛ حسن علیزاده؛ سیروان بابائی


مکانیسم‌های مقاومت برخی از علف‌های هرز و گیاهان گلخانه‌ای به‌عنوان گیاه تله در کنترل آفت سفید بالک (Trialeurodes vaporariorum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22092/ijws.2022.354588.1393

محمد شاه علی؛ حسن علیزاده؛ احمد عاشوری


تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر و سبزشدن گیاهچه علف‌هرز دینبرا (Dinebra retroflexa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22092/ijws.2022.358744.1410

احمد زارع؛ فاطمه دریس؛ زهرا کریمی


برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک و کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم هزارنی (Butomus umbellatus) در شالیزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22092/ijws.2022.359026.1413

بیژن یعقوبی؛ سامره پوراسماعیل؛ المیرا محمدوند؛ جعفر اصغری


ارزیابی اثر گل‌جالیز بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L.) و تنباکو با روش REML

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22092/ijws.2022.357381.1403

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم؛ ساناز خلیفانی


پی جویی مقاومت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) به تری‌بنورون‌متیل و بررسی شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم آن در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22092/ijws.2022.359236.1415

مرضیه اخگر؛ علیرضا باقری؛ ایرج نصرتی؛ پردیس برومندان