دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پی جویی مقاومت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) به تری‌بنورون‌متیل و بررسی شایستگی نسبی توده‌های حساس و مقاوم آن در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22092/ijws.2022.359236.1415

مرضیه اخگر؛ علیرضا باقری؛ ایرج نصرتی؛ پردیس برومندان


برآورد دماهای کاردینال آمبروزیا (Ambrosia psilostachya) با استفاده از ‌مدل‌های رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22092/ijws.2022.359817.1419

نسرین صادق نژاد


ارزیابی خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز پیچک بند (Polygonum convolvulus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22092/ijws.2022.359019.1412

گیتا خداپناه؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ سیما سهرابی؛ ساجده گل محمد زاده


مطالعه کارآیی دایکامبا +پروسولفورون (کاسپر WG 55%) در مقایسه با پهن‌برگ‌کش‌های رایج مزارع گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

محمد حسن هادیزاده؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمدرضا جمالی؛ محمود شاهی کوتیانی؛ محمدرضا کرمی نژاد