دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.22092/IJWS.2020.1601.1302

مهدی راستگو؛ عادل شادلو؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی


2. شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.22092/IJWS.2020.1601.1329

اسحاق کشتکار؛ زهرا غزالی؛ مجید آقاعلی خانی؛ پیر کودسک


3. واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.22092/IJWS.2020.1601.1317

مجتبی حسینی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محسن یاسائی


5. فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد


6. استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

سمیه عباسیان؛ سید علی پیغمبری؛ محمدرضا بی همتا؛ حسن علیزاده؛ رضا معالی امیری


7. بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

رضوان پیامنی؛ ایرج نصرتی؛ معصومه عامریان


8. مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

رسول فخاری؛ احمد توبه؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ محمد مهدی زاده؛ حسین کربلائی خیاوی


9. تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

اکبر علی وردی؛ سمیرا کرمی؛ گودرز احمدوند


10. تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


11. بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

رحمان خاکزاد؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مصطفی اویسی