بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت ، کشاورزی ، محقق اردبیلی ، اردبیل . ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان.ایران

4 دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

5 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

چکیده

اویارسلام ارغوانی یکی از مشکل‌سازترین علف‌های هرز مزارع پیاز است. این آزمایش به ‌منظور بررسی روش‌های مختلف مدیریتی این علف‌هرز، در سال زراعی 97-1396در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل: 1-دوبار دیسک سنگین+ گلیفوسیت، 2-شخم سنگین+ دیسک، 3-متریبوزین، 4-پندیمتالین (استامپ)، 5- وجین دستی، 6- آفتاب‌دهی خاک، 7-آفتاب‌دهی خاک+ گلیفوسیت ، 8-عدم کنترل علف‌های هرز، 9-پندیمتالین (پرول)، 10- شخم سه بار، 11-دوبار دیسک سنگین+ دوبارگلیفوسیت بودند. نتایج نشان داد، اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک اندام هوایی، زیرزمینی و تراکم اویارسلام ارغوانی، قطر گردن، تعداد برگ و عملکرد پیاز معنی دار بود. به طوری‌که تیمار تلفیق دوبار دیسک + دوبار گلیفوسیت به ترتیب تراکم و وزن خشک اندام زیرزمینی و هوایی اویارسلام ارغوانی را 86، 87 و 2/87 درصد کاهش و عملکرد پیاز را 83 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بنابراین، تلفیق دیسک و گلیفوسیت بر کنترل اویارسلام ارغوانی مطلوب و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the management practices of Purple Nutsage (Cyperus rotundus) in Jiroft onion fields

نویسندگان [English]

  • faramarz rafiee sarbijan nasab 1
  • Hamid Reza Mohammaddoust Chamanabad 2
  • ahmad aein 3
  • Mohammad taghi Alebrahim 4
  • Ali Asgheri 5
1 Agronomy, agriculture,mohaghegh , ardabil, iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardebil University, iran
3 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, south of Kerman province, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardebil University, Iran
5 Associate Prof. Department of Agronomy and Plant breeding, Faculty of Agriculture, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Purple Nutsage is one of the most problematic weeds of onion fields. Therefore, in order to investigate the management practices of this weed, experiment was conducted in the Agricultural and Natural Resources Center of Southern Kerman in 2017-2018 as a randomized complete block design with three replications. experimental treatments included: 1- twice disk + glyphosate, 2- heavy plow + disk, 3-Metribiuzin, 4- Pendimethalin (stomp), 5- hand weeding, 6- soil solarization, 7- Soil solarization + Glyphosate, 8- control (no control), 9- Pendimethalin (prowl), 10- 3times plowing, 11- twice disk + two times glyphosate. The results showed that the effect of different treatments was significant on shoot and underground dry weight and density, neck diameter, number of leaves and onion yield. The treatment of twice disk + twice glyphosate shoot and underground dry weight and density, by 86, 87, and 87.2 %decreased respectively, and yield of onion as much as by 83 % increased. Therefore, disk+ glyphosate in controlling purple nutsage was good and this treatment is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • plowing
  • disk
  • herbicide
  • yield