بررسی کارایی علف‏کش ‏مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل جمعیت‏های حساس و مقاوم یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) تحت تاثیر کاربرد موادافزودنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

5 استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بخش علفهای هرز

چکیده

به‏منظور ارزیابی تأثیر پنج ماده افزودنی(عامل اول) در اختلاط با دُزهای مختلف علف‏کش انتخابی مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن‏کننده مفن‏پیردای‏اتیل (تیفیس WG 3.6%) (عامل دوم) در کنترل جمعیت‏های حساس و مقاوم علف‏هرز یولاف وحشی زمستانه به علف‏کش کلودینافوپ-پروپارژیل (فاکتور سوم) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در طی سال 1398در گلخانه موسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور اجرا گردید. در مرحله دوتاسه برگی یولاف وحشی، سمپاشی با دُزهای 05/1، 2/1، 35/1، 5/1 لیتر در هکتار، به همراه پنج نوع ماده افزودنی به میزان چهار، دو، 1/ 0، 04/0 و 03/0 لیتر در هکتار، انجام شد. وزن‏تر، وزن خشک و درصد زنده‌مانی جمعیت‏های یولاف وحشی زمستانه، چهار هفته بعد از کاربرد علف‌کش اندازه‏گیری شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد با افزایش دُز علف‏کش، صفت وزن‏تر در هر دو جمعیت حساس و مقاوم کاهش یافت. در همه دُزهای به‏کار برده شده، ماده‏افزودنی Ino Alg NPK (NG) بیش‏ترین تأثیر را در کاهش وزن‏تر و وزن خشک جمعیت‏های حساس و مقاوم یولاف وحشی زمستانه داشت. از میان چهار دُز مصرفی علف‏کش مزوسولفورون+یدوسولفورون ، دُزهای مصرفی 5/1 و 05/1 برابر دُز توصیه شده، به‏ترتیب بیش‏ترین و کمترین کارآیی را در کاهش وزن‏تر و وزن خشک جمعیت‏های یولاف وحشی زمستانه داشت. با توجه به داده‏های شاخص EWRS، کارآیی همه مواد افزودنی در کنترل جمعیت‏ حساس یکسان (100 درصد کنترل) ولی در کنترل جمعیت‏های مقاوم متفاوت بود. به‏طور کلی در این آزمایش ماده‏افزودنی Ino Alg NPK (NG) و دُز 5/1 برابر دُز توصیه شده بیش‏ترین کارآیی را در کنترل هر دو جعیت یولاف وحشی زمستانه نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mesosulfuron-methyl+ iodosulfuron-methyl sodium+ in control susceptible and resistant populations of Wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) influenced by the dose and application of adjuvant

نویسندگان [English]

  • alireza ghafouri 1
  • Mohammad Baghestani 2
  • Leila Alimoradi 3
  • Mohamad Hassan Rashed Mohasel 4
  • Eskandar Zand 5
1 PhD candidate
2 Scientific staff
3 Master of agriculture faculty Azad University Mashhad Branch
4 Master of Ferdowsi university in Mashhad
5 Master of Plant Protection Institute of Iran
چکیده [English]

A greenhouse study was conducted during the 2019-2020 at the Plant Protection Research Institute in Tehran. A completely randomized design in factorial arrangement with four replications was used evaluate the effects of five adjuvants (first factor), different doses in conjunction with mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methylsodium herbicide(second factor) on the resistantandsensitive populations of wild oat to clodinafop-propargyl herbicide (third factor). At the 2 to 3 leaf stage of the wild oat, spraying was done doses of 1.05, 1.2, 1.35, 1.5 liters per hectare, with five types of additives in the amount of four, two, 0.1, 0.04 and 0.03 liters per hectare. Four weeks after spraying percentage of fresh weight, dry weight and survival of the plants were measured. In all doses, Ino Alg NPK (NG) adjuvant had the greatest effect on reducing the fresh weight of sensitive and resistant wild oat biotypes. Among the four doses of mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methylsodium herbicide, the doses of 1.5 and 1.05 times the recommended dose, had the highest and lowest efficacy in fresh weight loss and dry weight in sensitive and resistant populations of wild oat, respectively. According to the EWRC index data, the effectiveness of all adjuvants was the same on sensitive associations (100%) but different on resistant associations. Also, based on this index, sensitive and resistant populations in almost all doses showed almost the same percentage of control. In general, in this experiment, Ino Alg NPK (NG) adjuvant and 1.5 times the recommended dose showed the highest efficiency in controlling both susceptible and resistant populations of wild oat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Adjuvant
  • Wild oat
  • Fresh weight
  • Dry weight