دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
1. بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

صفحه 1-16

بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور


6. تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج

صفحه 71-86

سبحان محضری؛ محمدعلی باغستانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مرتضی نصیری؛ محسن عمرانی


8. مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed)

صفحه 101-110

محمد فرهنگ فر؛ هادی صیدی؛ محمد انتصاری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسین مقدم