نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپیروس تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • آتلانتیس؛ اتللو؛ ریم‌سولفورون؛ سولفوسولفورون؛ فورام‌سولفورون ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه Nigella sativa L [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • آرایش کاشت بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • آزولا مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • آیش تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • آفتابگردان تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • آلاکلر بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • آللوپاتی اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • آمونیم تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • آنالیز پاسخ سطح بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • آنالیز همبستگی کانونی (CCA) بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • آنزیم ACCase جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • آنزیم برشی استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]

ا

 • اتال فلورالین بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • اتال فلورالین مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتال­فلورالین مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • اتصال کپسول ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • اثر همسایگی خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • اجزا عملکرد زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • اجزای عملکرد مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • اجزای عملکرد اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • اجزای عملکرد گندم اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • اختلاط کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • اختلالات مرفولوژیک مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • ایران تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • ارتفاع بوته اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • ارزنی بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • ارقام گندم ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • استیل کوانزیم آ کربوکسیلاز و روش dCAPS بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • استولاکتات سینتاز بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • اسید اروسیک تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • اسیدیتی عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • اسیدیته بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • اسیدیته بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • اسیدیته تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • اسید هیومیک مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • اسکوپولامین شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • افت مجاز عملکرد ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • افت نسبی عملکرد واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • اقلیم اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • اکسادیارژل مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • اکسی فلورفن بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • اکسی‌فلورفن تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکسین مصنوعی کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • اکوسیستم شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • اکوسیستم آبی کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • اکوفیزیولوژی بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • اکولوژی جوانه‌زنی بذر بررسی اثر پتانسیل اسمزی آب و رطوبت خاک بر جوانه‌زنی بذر و سبز شدن گیاهچه اکوتیپ‌های مختلف خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L) [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • اگزادیازون بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • الگوی رویش پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • الگوی رویش تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • الگوی رویش پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • الگوی رویش تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایلوکسان مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • ایمازاتاپیر ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • ایمازاتاپیر مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمازتاپیر ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • انتخاب غیر مستقیم واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • انتقال مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • انتقال الکترون اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • انتقال مواد عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • اویارسلام زرد ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • اوره مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]

ب

 • باد تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • بادبُر بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • بازدارنده ACCase نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • بازدارنده استولاکتات سنتتاز بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • بازدارنده تقسیم سلولی کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • بازدارنده فتوسنتز کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • بازدارنده‌های ACCase مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • بازدارنده‌های ALS مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • بازده اسانس بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • باغ گیاه‌شناسی شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • باقیمانده علف‌کش مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • بانک بذر بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • بانک بذر خاک اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • بانک بذر علف هرز اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • بی­تی راخ پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • بی­ خاک­ورزی کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • بی‌خاک‌ورزی اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • بدون خاک‌ورزی مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • بدون خاک‌ورزی بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بذرهای سطحی اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • بررسی بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • برگ‌پاش غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • برگ‌مصرف کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • برنج مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • برنج ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • برنج تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • برنج غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • بروماکسینیل+ام ث پ آ تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • بروموکسینیل بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • بروموکسینیل+ ام سی پی ای اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • بستربذر تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • بستر بذر بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • بستر بذر زودهنگام برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • بینایی ماشین استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • بنتازون ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • بنسولفورون متیل مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • بوتاکلر تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • بوتیزان استار تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]

پ

 • پایداری اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • پاراکوآت بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • پاراکوات تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • پاراکوات تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسخ به دز مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • پاسخ دمایی برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • پاکستان .Euphorbia مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • پتاسیم تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • پتاسیم بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • پتانسیل اسمزی عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • پتانسیل اسمزی بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • پیچک اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • پراکنش علف‌هرز اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • پراکنش علف‌هرز مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • پردازش تصویر انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • پرولین اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرومترین+ فلومتورون بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • پسته تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • پس¬رسی تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • پس‏رویشی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • پس‏رویشی مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • پسیلیوم اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • پسماند بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • پسماند علف‌‌کش بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • پیش‌بینی تهاجم ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشتاز تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • پیش‌رویشی بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • پیش‏رویشی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • پیش‏رویشی مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • پیش کاشت اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • پلی پوگون تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • پنبه بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • پندی متالین ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • پندی­متالین مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • پندیمتالین بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • پندی‌متالین ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • پنیرک ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • پینوکسادن بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • پینوکسادن بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • پینوکسادن استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • پهن‌برگ‌کش کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • پهن‌برگ‌کش غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • پوسته برنج اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • پوشش بذر اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • پوشینه تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • پوماسوپر مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]

ت

 • تاپیک مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • تاتوره و تاج‌خروس ریشه‌قرمز مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • تاتوره و رقابت علف هرز ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • تاج خروس مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • تاج خروس ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • تاج خروس ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • تاج خروس تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • تاج خروس اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • تاج خروس پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • تاج خروس برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • تاج‌خروس بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • تاج‌خروس تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • تاج‌خروس وحشی مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • تاریکی بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • تجزیه آب اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • تجزیه مرکب تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]
 • تجمع ماده خشک واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • تحمل مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • تحمل به علف‌کش واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • تداخل خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • تداخل جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • تداخل اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]
 • تداخل ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • تداخل تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • تداخل علف‌های‌هرز اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • تداخل علف¬هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • تداخل علف هرز تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • تداخل علف هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • ترایفلورالین بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • تراکم خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • تراکم تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • تراکم بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • تراکم جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • تراکم ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • تراکم بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • تراکم بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • تراکم تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • تراکم تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • تراکم بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • تراکم کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • تراکم بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • تراکم کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • تراکم بوته بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • تراکم بوته ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • تراکم بوته اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • تراکم بوته تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • تراکم بوته مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • تراکم سویا بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکم علف‌های‌هرز بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • تراکم علف‌های‌هرز تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • تراکم علف‌های‌هرز اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • تراکم علف هرز تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • تراکم علف هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • تراکم علف هرز اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • تراکم علف‌هرز بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • تراکم علف‌هرز پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • تراکم گیاهی مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • تری‌بنورون‌متیل بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • ترشحات ریشه تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • ترفلان تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • تریفلورالین بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • تریفلورالین مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • تریفلوکسی سولفورون سدیم بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • ترکیبات شیمیایی کشاورزی مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • ترکیب علف کش ها اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • تیره شب بو بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • تشخیص گونه انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • تعداد خوشه مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • تغذیه ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • تغییرات سطوح خواب بذر بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • تغییرات نسبی فلورسنس کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • تغییر اقلیم تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • تغییر اقلیم ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر فلور بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • تغییر فلور علف‌هرز تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • تک‌کشتی تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تلخه واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • تناوب مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • تناوب زراعی ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • تناوب زراعی پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • تناوب علف‌کش بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • تناوب کشت بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • تنش خشکی بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]
 • تنش‌خشکی بررسی اثر پتانسیل اسمزی آب و رطوبت خاک بر جوانه‌زنی بذر و سبز شدن گیاهچه اکوتیپ‌های مختلف خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L) [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • تنش غیرزیستی تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • تنوع بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • تنوع تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • تنوع اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • تنوع ژنتیکی واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنوع شانون تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • تنوع گونه‌ای شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • تهاجم گیاهی ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانایی رقابتی مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • توانایی رقابتی واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • توان اللوپاتیک اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • توان رقابتی تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • توتال تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • توزیع جغرافیایی ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیوسولفات آمونیوم مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • توفوردی تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • توفوردی+ام ث پ آ تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • توفور-دی‌+ ام‌ث‌پ‌آ تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • توفوردی‌بی ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • توق مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • توق مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • توق تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • توق پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • تولید بذر بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • تولید بذر علف هرز اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • تولیدمثل ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]

ج

 • جامعه رویشی مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • جامعه علف های هرز عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • جیبرلین بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • جداسازی کپسول ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • جذب مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • جمعیت بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • جهش جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • جو بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • جوانه¬زنی بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • جوانه¬زنی تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • جوانه زنی اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • جوانه‌زنی بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • جوانه‌زنی بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • جوانه‌زنی پایانی مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • جودره تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • جودره تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • جودره پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • جودره پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]

چ

 • چاودار ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • چاودار بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • چاودار بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • چاودار اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • چچم بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • چغندرقند بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • چغندرقند ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • چغندرقند تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • چغندرقند بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • چغندرقند تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • چغندر قند ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • چغندر قند ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • چغندر وحشی ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • چلیپاِیان ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • چمن بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • چمن آفریقایی کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • چنتری کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • چند شکلی بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • چین‌های یونجه ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • چین یونجه بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]

ح

 • حذف با بیل بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • حشرات گیاه خوار ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • حشره‌کش تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • حوادث زیستی بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خارشتر عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • خاصیت کلات کنندگی مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • خاک‌مصرف غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • خاک‌مصرف کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • خاک‌ورزی اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • خاک‏ورزی بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • خاکورزی حفاظتی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • خاک‌ورزی حفاظتی تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • خاک‌ورزی رایج بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاک‌ورزی کامل اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • خردل وحشی بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • خردل‌وحشی بررسی اثر پتانسیل اسمزی آب و رطوبت خاک بر جوانه‌زنی بذر و سبز شدن گیاهچه اکوتیپ‌های مختلف خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L) [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • خردل‌وحشی تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • خرفه مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • خروجی‌های علمی بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • خشکی بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • خفتگی بذر تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • خواب اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • خواب بذر بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]

د

 • دانشگاه‌ها بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • دانه‌های روغنی بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • درجه روز رشد خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • درجه روز رشد پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • درجه روز رشد فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • درجه روز رشد ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درجه روز- رشد بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • درجه – روز رشد بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • درجه-روز رشد بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • درجه-روز رشد بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • درجه-روز رشد تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درصد افت عملکرد تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • درصد پروتئین دانه مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درصد زنده بودن اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • دز پاسخ بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • دز پاسخ پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • دز-پاسخ بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • دز-پاسخ اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • دز-پاسخ اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • دُز-پاسخ کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • دز تفکیک کننده بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • دز-ریسپانس مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • دز علف‌کش کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • دز علف‌کش بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دز علف‌‌کش اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • دز کاهش یافته مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • دز کاهش یافته استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • دز کاهش یافته علف کش مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • دستگاه فتوسنتزی کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • دیسک بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • دیکلورپروپ پی+ مکوپراپ‎پی+ ام ث پ آ تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • دیکلوفوپ متیل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • دیکلوفوپ متیل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • دما بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • دمای بیشینه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • دمای بهینه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • دمای پایه تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • دمای پایه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • دمای خاک پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • دمای متناوب اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • دماهای آستانه تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • دماهای متناوب بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • دوره بحرانی مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • دوره بحرانی تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • دوره بحرانی تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • دوره بحرانی دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 1-12]
 • دوره بحرانی تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • دوره بحرانی تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • دوره بحرانی تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • دوره بحرانی کنترل علف های هرز ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • دوره رقابت زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • دوز- پاسخ بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • دوزهای کاهش یافته واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

ذ

 • ذرت بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • ذرت ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • ذرت عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • ذرت برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • ذرت پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • ذرت تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • ذرت دانه‌ای ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]

ر

 • راهبرد‌های غیر شیمیایی بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریحان کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • ریخت شناسی تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • رسیدگی فیزیولوژیک تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • رشد دوباره ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • رشد گیاهچه اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • ریشه بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • رطوبت خاک برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • رقابت ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • رقابت ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • رقابت تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • رقابت مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • رقابت مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • رقابت مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • رقابت ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • رقابت ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • رقابت اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • رقابت ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • رقابت بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • رقابت اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • رقابت چاودار ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • رقابت چند گونه‌ای مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • رقابت چندگونه ای علف هرز مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • رقابت علف های هرز تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • رقابت علف هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • رقابت علف هرز بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • رقابت نوری بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • رقم پابلند بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • رقم پاکوتاه بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • رگرسیون بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • رگرسیون غیرخطی استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • روش بستر بذر زودهنگام مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • روش تلفیقی تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • روش کاربرد کود تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • رویش گیاهچه بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش‌های CAPS و dCAPS نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • روغن ولک تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • روند رویش تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]

ز

 • زراعت چند کشتی مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • زردخار (Picnomon acarna) تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • زیره سبز اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • زیره سبز بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • زی ست توده بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • زیست¬توده اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • زیست توده ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • زیست توده اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • زیست توده کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • زیست توده اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • زیست‌توده تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • زیست‌توده مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • زیست‌توده جودره برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • زیست توده علف‌های هرز برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • زیست توده علف‌های‌هرز بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • زیست توده علف¬هرز برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • زیست توده علف‌هرز کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • زیست‌توده علف‌هرز کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • زیست‌توده علف‌هرز بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • زیست سنجی بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • زیست سنجی بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • زیست‌سنجی مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • زیست‌سنجی بذر مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • زیست¬سنجی پتری¬دیشی بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • زیست گردی بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمان پاشش علف‌‌کش پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • زمان درنگ (زمان تا آغاز جوانه‌زنی) مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • زمان دمایی مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • زمان- دما تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • زمان- دمایی پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • زمان سمپاشی ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • زمان مصرف تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • زمان مصرف علف‌کش بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • زمان مصرف علف‌کش واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمان نگهداری بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • زمین بدون پوشش تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]

س

 • ساختار کانوپی سویا واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • سالیسیلیک اسید مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • سالیسیلیک اسید فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبزشدن اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • سبز شدن بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • سبز شدن بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • ستوکسیدیم استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • سدیم تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • سرعت جوانه‌زنی مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • سرعت رشد تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • سرعت رشد محصول اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • سرکوب علف هرز بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • سرمادهی تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • سیزاب پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • سطح برگ واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • سطح برگ نسبی و شاخص قابلیت تهاجم مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • سلمک ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • سلمه تره برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • سمپاش ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • سمپاشی در مرحله رسیدگی تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • سمپاشی لکه‌ای استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • سنجش گیاه کامل مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • سینرژیستی استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • سویا بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • سویا مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • سویا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • سویا زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • سوروف اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • سوروف تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • سولفات آمونیوم مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • سولفات آمونیوم مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • سولفات آمونیوم تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • سولفوسولفورون تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • سولفوسولفورون+ متسولفورون بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • سولفونیل اوره بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • سولفونیل اوره کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]

ش

 • شاخص برداشت تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • شاخص برداشت بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • شاخص برداشت تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • شاخص برگ تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • شاخص تهاجم بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]
 • شاخص رقابت اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • شاخص سطح برگ جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • شاخص سطح برگ اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • شاخص سطح برگ کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • شاخ ص سطح برگ بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • شاخص شانون- وینر بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • شاخص غالبیت پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • شاخص غالبیت تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • شاخص غالبیت بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • شاخص غالبیت کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • شاخص غالبیت بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • شاخص غالبیت بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • شاخص فراوانی معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • شاخص فراوانی کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • شاخص کلروفیل مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • شاخص مقاومت مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • شاخص مقاومت نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • شاخص‌های بذر تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • شاخص‌های تنوع تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • شاخص‌های رشد بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • شاخص وفور بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • شایستگی و ضریب ازدحام بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • شالیزار بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • شانس متناسب ترتیبی ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • شانون- وینر تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • شاه تره ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • شبدر بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • شبدر لاکی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • شخم تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • شخم بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • شدت تشعشع ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • شرایط رطوبتی پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • شناسایی بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • شوری بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • شوری تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • شوری عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • شوری تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • شوری بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]

ص

 • صفات جوانه‌زنی اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]

ض

 • ضریب ازدحام نسبی مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • ضریب استهلاک نوری بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • ضریب تبیین کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • ضریب تشابه مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]
 • ضریب تهاجم کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • ضریب تهاجم نسبی بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]
 • ضریب خسارت سطح برگ تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]

ط

 • طول ریشه بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • طول ریشه‌چه شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طول ساقه‌چه شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طول عمر بذر بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]

ظ

 • ظرفیت مزرعه اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]

ع

 • عیار چغندرقند و مدیریت تلفیقی علف‏های‌هرز تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • عدس ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • عکس عملکرد ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • علفکش تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • علفکش بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • علف¬کش بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • علف کش بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • علف­کش تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • علف‌کش بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • علف‌کش اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • علف‌کش ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • علف‌کش اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • علف‌کش تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • علف‌کش پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • علف‌کش فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • علف‌‌کش بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • علف‌کش بازدارنده ALS و مدیریت علف‌هرز واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • علف‌کش پس‌رویشی بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • علف‌کش توتال برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • علف‌کش جایگزین بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • علفکش دو منظوره مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • علف کش فوکوس کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • علف‌کش گلایفوسیت اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • علف کش نیکوسولفورون مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • علف کش ها ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • علف¬های هرز تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • علف¬های هرز بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • علف¬های هرز برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • علف های هرز ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • علف های هرز عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • علف‌های هرز باریک برگ مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • علف‌های هرز باریک‌برگ تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • علف‌های‌هرز پهن برگ کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • علف هرز اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • علف هرز تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • علف هرز بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • علف هرز ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • علف هرز بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • علف هرز تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • علف هرز استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • علف هرز اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • علف‌هرز مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • علف‌هرز اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]
 • علف‌هرز ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • علف‌هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • علف‌هرز تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • علف‌هرز شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • علف‌هرز اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • علف‌هرز ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • علف‌هرز تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • علف‌هرز اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • علف‏هرز تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • علف­ه رز تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • علف‌هرز انگل تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • علف‌هرز انگل بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • علف‌هرز انگل بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • علفهرز باریکبرگ مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • علفهرز پهنبرگ مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • علف‌هرز تاتوره بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • علف‌هرز چندساله بررسی کارایی چند علف‌کش و کنترل مکانیکی در مدیریت علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در یزد‌ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • علف‌‌هرز زمستانه بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • علف‌‌هرز مهاجم کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • علف¬هرز و گیاه‏سوزی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • علوم علف‌های‌هرز بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عمق دفن بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • عمق رویش عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • عمق کاشت مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • عمق کشت بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • عملکرد بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • عملکرد واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • عملکرد تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • عملکرد بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • عملکرد ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • عملکرد تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • عملکرد مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • عملکرد تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • عملکرد اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • عملکرد کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • عملکرد بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • عملکرد تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد اسانس تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • عملکرد بیولوژیک ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • عملکرد دانه ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • عملکرد دانه واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • عملکرد دانه اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • عملکرد دانه برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • عملکرد دانه تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • عملکرد دانه تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • عملکرد دانه بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • عملکرد دانه بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • عملکرد دانه اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • عملکرد دانه مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه ذرت برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • عملکرد ذرت مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • عملکرد ریشه تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • عملکرد سویا و مدل ترکیبی مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • عملکردکمی و کیفی تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • عملکرد گندم ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • عملکرد گندم تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • عملکرد گندم اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • عملکرد گندم برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • عملکرد نسبی بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]

غ

 • غالبیت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • غالبیت نسبی شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • غربال مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • غرقاب کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • غلظت-پاسخ برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • غلظت-پاسخ برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • غلظت کاهش یافته برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • غلظت مؤثر استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنا شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • غنای گونه تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]

ف

 • فاصله ردیف اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • فتان بلند بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • فتوشیمیائی اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • فراشدهی سرمائی تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • فراوانی بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • فراوانی پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • فراوانی بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • فراوانی بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • فراوانی و تراکم بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • فرسایش خاک تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • فرمولاسیون بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • فسفات آمونیوم مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • فلورسانس کلروفیل a مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • فلورسانس کلروفیل a فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلور ‌‌علف‌های‌هرز ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • فن¬مدیفام+ دس¬مدیفام+ اتوفوموزیت بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • فنوکساپروپ پی اتیل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • فنوکساپروپ – پی – ایتل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • فنولوژی بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • فوزاریوم بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]

ق

 • قاصدک بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • قیاق تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • قیاق برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • قدرت رقابت ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]

ک

 • کارایی علف‌کش برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • کارایی علف‏‏کش تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • کارایی کوانتومی اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • کارایی مصرف نیتروژن برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • کارایی مصرف نور جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • کارایی مصرف نور بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • کاربرد علف‌کش استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • کاروتنوئید تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • کانوپی بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • کاهش عملکرد اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • کاهش مصرف علف‌کش مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • کتان تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • کد زادکس فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • کرویت انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • کشاورزی پایدار اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • کشاورزی دقیق استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • کشت خالص بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • کشت زودهنگام تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • کشت کف‌جوی مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • کشت مخلوط بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • کشت مخلوط ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • کشت مخلوط کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • کشت مخلوط تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کف بر بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 53-62]
 • کلرتال در متیل ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • کلریدازون ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • کلروسولفورون تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • کلروفیل تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • کلزا مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • کلزا ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • کلزا ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • کلزا بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • کلزا اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • کلزا بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • کلسیم مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • کلوپیرالید تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • کلودینافوپ پروپارژیل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • کلودینافوپ پروپارژیل مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • کلودینافوپ پروپارژیل بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • کلودینافوپ پروپارژیل استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • کلونی‌زایی ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • کم آبیاری اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]
 • کمپوست بستر قارچ اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • کم ­خاک­ورزی کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • کم خاک‌ورزی مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • کم خاک‌ورزی بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • کم‌خاک‌ورزی اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • کنترل تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • کنترل بیولوژیکی ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • کنترل تلفیقی اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • کنترل شیمیایی بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • کنترل شیمیایی بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • کنترل شیمیایی بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • کنترل شیمیایی ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • کنترل شیمیایی بررسی کارایی چند علف‌کش و کنترل مکانیکی در مدیریت علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در یزد‌ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • کنترل شیمیایی تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • کنترل شیمیایی مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • کنترل شیمیایی بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • کنترل شیمیایی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • کنترل شیمیایی مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • کنترل شیمیایی بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • کنترل شیمیائی بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 53-62]
 • کنترل علف های هرز مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • کنترل علف های هرز اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • کنترل علف های هرز اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • کنترل علف‌های‌هرز ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • کنترل علفهای هرز چغندر قند دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 1-12]
 • کنترل علف هرز تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • کنترل علف‌هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • کنترل مکانیکی تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • کنترل مکانیکی بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 53-62]
 • کنترل مکانیکی ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • کنترل مکانیکی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • کنجد تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • کنجد و ماش تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • کهورک اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • کوتولگی مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • کود بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • کود پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • کود آلی بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • کود حیوانی بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • کود دامی اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • کود دهی ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • کود نیتروژن مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • کولیتواتور ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • کولتیواتور تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • کولتیواسیون بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • کولتیواسیون مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • کونین شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]

گ

 • گامپرتز مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • گامپرتز ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • گیاهان پوششی برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • گیاهان چند ساله عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • گیاه پوششی بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • گیاه پوششی اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • گیاه پوششی کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • گیاه تله تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • گیاه دارویی اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • گیاه دارویی ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه Nigella sativa L [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • گیاه دارویی مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • گیاه زراعی ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • گیاه‌‌سوزی مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • گیاه محک بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • گاوپنبه واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • گاوپنبه زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • گرانستار ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • گلایفوسیت تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • گل جالیز تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • گلدهی بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • گلرنگ تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • گلرنگ ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • گلیفوزیت بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 53-62]
 • گلیفوسیت تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • گلیفوسیت مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • گل قاصد بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • گلوفوسینات تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • گندم مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • گندم بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • گندم بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • گندم تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • گندم مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • گندم ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • گندم ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • گندم پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • گندم بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • گندم اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • گوجه‌فرنگی ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • گوجه‌فرنگی تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]

ل

 • لجستیک مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • لجستیک ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • لوبیا ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • لوبیا تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • لوبیا چشم بلبلی تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • لوبیا چشم‌بلبلی کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • لوبیا واحد حرارتی تجمعی (درجه روز) تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • لوماکس تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • لونترل کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]

م

 • ماده افزودنی بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • ماده خشک ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • ماده خشک ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • ماده خشک تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • ماده خشک تجمعی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • ماده موثره بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • مالچ کلش کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • میانگین تراکم پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • میانگین تراکم معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • میانگین تراکم کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • متحمل به غرقاب ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • متریبوزین استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مت سولفورون تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • مت‌سولفورون‌متیل+سولفوسولفورون بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • محصول اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • مخلوط علف‌کش‌ها تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • مدت کنترل علف های هرز اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • مدیریت آب بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • مدیریت تلفیقی بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • مدیریت تلفیقی بررسی کارایی چند علف‌کش و کنترل مکانیکی در مدیریت علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در یزد‌ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • مدیریت تلفیقی اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • مدیریت تلفیقی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • مدیریت تلفیقی علف¬های هرز مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • مدیریت زراعی بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • مدیریت شیمیایی ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • مدیریت شیمیایی بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • مدیریت علف‌های‌هرز پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • مدیریت ‌‌علف‌های‌هرز ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • مدیریت غیرشیمیایی کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • مدیریت غیرشیمیایی علف¬های هرز مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • مدیریت کود ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • مدیریت مزرعه معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • مدیریت مزرعه کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • مدیریت مکانیکی بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • مدل اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • مدل دو تکه ای بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • مدل زمان دمایی پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • مدل زمان گرمایی مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • مدلسازی مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • مدلسازی مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • مدل‌سازی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • مدل‏سازی برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • مدل سیگموئیدی پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • مدل سیگموئیدی اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • مدل گامپرتز پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • مدل گاوس تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • مدل لجستیک تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • مدل ویبول مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • مدل ویبول تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • مراحل رشد فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • مراحل فنولوژیکی تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • مراحل فنولوژیکی تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • مرحله تکاملی بذر ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • مرحله رشد تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • مرحله رشد ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • مرکبات اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • مرلین فلکس بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • مزارع گندم تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • میزان - پاسخ مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • میزان روغن اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • میزان مصرف بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • میزان مصرف کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • میزبان بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • میزبان گزینی بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • مزو سولفورون تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ مفن پیر دی اتیل بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • مشاهدات چشمی کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • معادلات غیر خطی تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • مقیاس فیکس بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • مقاومت بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • مقاومت مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • مقاومت پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • مقاومت به پسابش ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • مقاومت به علف¬کش بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • مقاومت به علف‌کش مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • مقاومت به علف‌کش مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • مقاومت به علف‌کش نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • مقاومت به‌علف‌کش شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت چند گانه بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • مقاومت عرضی بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • مقاومت علف کش مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • مقاومت مبتنی بر محل هدف جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • مقدار آب در دسترس تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • مقدار کاربرد کود تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • مناطق سردسیر اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • منحنی کاتسکی کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • منداب مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • منیزیم مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • مواد افزودنی استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • مواد افزودنی فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد آلی بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • مویان تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • مورفولوژی جودره ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]

ن

 • نازک‌برگ‌کش کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • نازل تک بادبزنی تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • نازل دو بادبزنی تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • نپتالاکتون اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیترات تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • نیترات آمونیوم مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • نیترات پتاسیم بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • نیتروژن ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • نیتروژن اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • نیتروژن بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • نیتروژن خاک بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • نخود ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • نخود مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • نخود پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • نخود کبوتری کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • نسبت ابعاد انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • نسبت اختلاط؛ آنالیز رشد مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • نشاءکاری کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • نشانگان خسارت مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • نشانگر SSR مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • نشت الکترولیتی اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقشه پراکنش پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • نقشه پراکنش علف‌هرز بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • نیکوسولفورون بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • نیکوسولفورون عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • نیکوسولفورون مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • نیکوسولفورون برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • نیکوسولفورون اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • نمو گندم بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • نهشت و متابولیسم مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • نور سبز بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • نوسان دما تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]

و

 • واچ کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • واکنش به دز مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • وجین ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • وجین دستی بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • وجین دستی کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • وحشی ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • وزن تر و خشک برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • وزن خشک مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • وزن خشک تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • وزن خشک بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • وزن خشک مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • وزن خشک بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • وزن خشک اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • وزن خشک کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • وزن خشک بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • وزن‌خشک ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • وزن خشک علف‌های‌هرز اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • وزن خشک علف‌های‌هرز تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • وزن خشک علف¬ هرز تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • وزن خشک علف هرز واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • وزن خشک علف هرز کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • وزن خشک علف‌هرز بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • وزن خشک گیاه پوششی اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • وزن هزار دانه پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]

ه

 • هدایت الکتریکی تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • هدررفت گرمائی اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • هزینه‌ی شایستگی شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هفت بند پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • همبستگی صفات تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • هیوسیامین شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]

ی

 • یدوسولفورون‌متیل‌سدیم+مزوسولفورون‌متیل+مفن‌پایر‌دی‌‌اتی بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • یدوسولفورون+ مزوسولفورون + مفن دی اتیل بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • یکنواختی بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • یکنواختی پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • یکنواختی تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • یکنواختی معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • یکنواختی بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • یکنواختی کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • یولاف وحشی مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • یولاف وحشی پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • یولاف وحشی زمستانه تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]