Related image

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

 

 

مجله دانش علفهای هرز ایران دو فصلنامه علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و متعلق به انجمن علوم علفهای هرز ایران بوده که مقالات پژوهشی در زمینه های مرتبط با علوم علفهای هرز را به زبان  فارسی  چاپ می نماید.

هزینه داوری: 100،000 تومان که باید به حساب شماره 453954188 بانک کشاورزی شعبه ولنجک تهران واریز و رسید آن در سایت بارگزاری گردد. 

 

 
شماره جاری: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

5. بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت

صفحه 5-5

10.22092/IJWS.2019.1502.05

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


6. تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک ورزی حفاظتی

صفحه 6-6

10.22092/IJWS.2019.1502.06

پرویز شریفی زیوه؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ بتول صمدانی