شماره جاری: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
5. بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت

صفحه 5-5

10.22092/IJWS.2019.1502.05

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


6. تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک ورزی حفاظتی

صفحه 6-6

10.22092/IJWS.2019.1502.06

پرویز شریفی زیوه؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ بتول صمدانی