دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای علف‏کش ایمازتاپیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


2. ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

وحید خدادادی؛ علیرضا یوسفی؛ سعید شهبازی


3. تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

نرگس ناصر؛ اکبر علی وردی


4. ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مهدی راستگو؛ عادل شادلو؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی


5. شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

اسحاق کشتکار؛ زهرا غزالی؛ مجید آقاعلی خانی؛ پیر کودسک


6. واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مجتبی حسینی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محسن یاسائی


7. بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1398

فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی


8. اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1398

مرجان دیانت