تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 مرکز تحقیقات گلستان

3 دانشگاه تهران

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر زمان علف‌کش‌های هورمونی بر عملکرد گندم آزمایشاتی در سال های زراعی 1387و 1388 در گلخانه (تهران) و مزرعه (ورامین و گنبد) انجام شد. آزمایش به صورت طرح بلوک‌ها‌ی کامل تصادفی در 4 تکرار و  تیمارهای آزمایشی شامل علف‌کش های توفوردی (72% اس ال) 5/1لیتر، توفوردی+ام ث پ آ (5/67% اس ال) 5/1 لیتر، بروماکسینیل+ام ث پ آ 40% امولسیون، 5/1 لیتر ودیکلورپرو پ پی+ مکوپراپ پی+ام ث پ آ، (60% اس ال)، 5/2 لیتر در هکتار، در مراحل اول پنجه زنی (زادوکس21)، اواخر پنجه زنی (زادوکس29)، بعد از گره اول و قبل از گره دوم ساقه (زادوکس 32) و قبل از خوشه دهی  (زادوکس 45) گندم به همراه شاهد‌های با و بدون علف هرز بود. آزمایش گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار و علف‌کش‌های فوق در مقادیر اشاره شده با اضافه شدن یک تیمار در مرحله شروع شیری (زادوکس 71) انجام شد. نتایج آزمایشات نشان دادند که علفکش‌های هورمونی استفاده شده را میتوان بطور قطعی در مراحل پنجه اول (زادوکس 21) تا گره دوم (زادوکس 32) گندم سمپاشی نمود. اما، بروماکسینیل+ام ث پ آ را تا مرحله قبل از خوشه دهی (زادوکس 45) نیز میتوان سمپاشی کرد. در ورامین سمپاشی گندم توسط هیچ یک از علف‌کش‌ها در مرحله قبل از خوشه دهی (زادوکس 45) نیز به گندم خسارت وارد نیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Time of Auxin Herbicides Application on Yield and Yield Components of Wheat

نویسندگان [English]

  • parviz shimi 1
  • Mohammad ali Baghestani 1
  • Abdolaziz Haghigi 2
  • Hamid Rahimian 3
چکیده [English]

To investigate the effect of  four growth regulator herbicides in various stages of wheat growth, two field and one greenhouse experiments were conducted in Tehran and Golestan provindes.Treatments included 2,4-D (20% SL), 2,4-D+MCPA (67.5% SL), Bromicide MA (bromoxynil+MCPA) 40% EC each at 1.5 L/ha and Duplosan Super (dichlorpop-P+mecoprop+MCPA) 60% SL at 2.5 L/ha applied at the following growth stages of wheat: First tiller (Zadoks 21), last tiller (Zadoks 29), second node (Zadoks 32), and boot swollen (Zadoks 45). In the greenhouse, early milky (Zadoks71) stage was also applied. Field experiments were randomized complete block design with 4 replications, while in the greenhouse, the experiment was in the form of completely randomized design with 5 replications. Data recorded included, yield and yield components. Results indicated that 2,4-D, 2,4-D+MCPA and dichlorpop-P+mecoprop+MCPA may be applied safely at the stages of first tillering up to the second node (Zadoks 21 to 32). Bromoxynil+MCPA was safe to be applied at any stage of growth (Zadoks 21 to 45). In Varamin, none of the treatments caused any damage to the crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2
  • 4-D
  • 4-D+MCPA
  • bromoxynil+MCPA
  • dichlorpop-P+mecoprop+MCPA
  • time of application