اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه ساری

3 دانشگاه آزاد واحد آملی

چکیده

برای تعیین اثر گیاهان پوششی مختلف در مهار علف‌های هرز باغات مرکبات آزمایشی در سال 1388 در قالب طرح بلوک‌ های کامل تصادفی با 7 تیمار در 3 تکرار در باغ مرکبات دانشگاه آزاد اسلامی واقع در منطقه کمدره آمل در استان مازندران اجرا گردید. تیمارها عبارت بودند از: کشت گیاهان پوششی از خانواده بقولات شامل: لوبیا سفید، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، ماش، عدس و نخود معمولی به همراه تیمار شاهد بدون گیاه پوششی. در این آزمایش صفات مرتبط با گیاهان پوششی در مرحله اولیه رشد رویشی (30 روز پس از کاشت) و حداکثر رشد رویشی (قبل از گلدهی کامل) اندازه‌گیری شدند. همچنین برای تعیین و ارزیابی کارایی گیاهان پوششی مختلف در کنترل علف‌های هرز در پایان دوره رشدی گیاهان پوششی از شاخص زیست‌توده گیاه پوششی به علف‌هرز (CCWI) استفاده شد. بر اساس این شاخص دو گیاه لوبیا چشم بلبلی و ماش در این  شرایط به‌ترتیب با شاخص 25/10 و 13/4 از کارایی مطلوبی در کاهش رشد و کنترل علف‌های هرز برخوردار بودند و گیاه عدس با شاخص کمتر از یک (14/0) از کمترین کارایی در کنترل علف‌های هرز برخوردار بود. در مرحله اول سه گیاه نخود معمولی، لوبیا چشم بلبلی و ماش (به ترتیب با 33/62، 66/49 ،00/55 سانتی‌متر مربع) دارای بیشترین تاج پوشش بودند، اما در مرحله دوم لوبیای سفید (71/78 سانتی‌متر مربع) دارای بیشترین تاج پوشش در بین گیاهان پوششی مورد استفاده بود. در مرحله اول و دوم نمونه‌گیری بیشترین میزان ماده خشک مربوط به گیاه لوبیا چشم‌بلبلی (به میزان 33/37 و 2/322 گرم بر متر مربع) و کمترین میزان ماده خشک مربوط به ماش و عدس در مرحله اول و عدس در مرحله دوم نمونه‌برداری بود. بر اساس برازش‌های به‌عمل‌آمده بین زیست‌توده گیاه پوششی و زیست‌توده علف‌های هرز رابطه‌ای توانی و منفی به‌دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Cover Crops on Weed Control in Citrus Orchards

نویسندگان [English]

  • Roja farzanian 1
  • hemat pirdashti 2
  • yousef Niknezhad 3
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different summer cover crops on weed dynamics, an experiment was carried out based on Randomized Complete Blocks Design with 7 treatments and 3 replications. The experiment was performed at Islamic Azad University of Amol (Komdarreh region) during 2009. Treatments included white bean (Phaseolus vulgaris), red bean (Phaseolus vulgaris), cow pea (Phaseolus vulgaris), pinto bean (Phaseolus vulgaris), mung bean (Vigna radiate), lentil (Lens culinaris), and common pea (Cicer arietinum). Some cover crop and weed parameters such as dry weight of grass and broadleaf weeds in each plot as well as dry weight of cover crops were determined. A cover crop/weed biomass ratio (CCW Index) was applied to determine the efficiency of different cover crops in terms of weed depression. Accordingly, weed growth in cowpea and mung bean plots was greatly reduced (CCWI=10.25 and 4.13, respectively) and lentil could not compete with weeds (CCWI= 0.14) and weeds were dominated in lentil plots. In first stage three cover crops common pea, cow pea and mung bean had the most leaf area but white bean in second stage had the most leaf area among cover crops. In first and second samplings cow pea had the highest dry weight (37.33 and 322.2 gr.m-2) and the least dry weight belonged to mung bean and lentil in second and first sampling, respectively. There was a negative and exponential fit relationship between weed dry weight and cover crop dry weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • weed
  • cover crop
  • dry weight
منابع

 

Den Hollander N. G., Bastiaans, L. M. and Kropff, J. 2007. Clover as a cover crop for weed suppression in an intercropping design II. Competitive ability of several clover species. Euro. J. of Agro 26: 104–112.

 Linares, J., Scholberg, J. M. S. Chase, C., Mcsorely, R. and Ferguson,.J. 2008. Evaluation of annual  warm-season cover crops for weed management in organic citrus. In: Proceedings of 16th IFOAM Organic Congress, 16-20, 2008. Modena, Italy.

Nazerian, A. 1998. Importance of orchards weeds and evaluation of their controls methods. Final Report. Iranian Research Institute of Plant Protection Publication. Pp:72 (In Persian with English summary).

Olorunmiye, P. M., Egberongbe, K., Adeoye, R. P. O., Alamu, O. O. and Taiwo, S. T. 2011. Weed species composition of citrus-based cropping systems at National Horticultural Research Institute Ibadan, Nigeria. Agriculture and Biology Journal of North America. 2 (3): 529-537.

Price, A. J., Stoll, M. E., Bergtold, J. S., Arriaga, F. J. Balkcom, K. S. Kornecki, T. S.  and Raper, R. L. 2008. Effect of cover crop extracts on cotton and radish radical elongation. International Journal of the faculty of Agriculture and Biology. Communications in Biometry and Crop Sci. 3: 60-66.

Raheb, S., Pirdashti, H., Moballeghi, M. and Aghajanzadeh, S. 2007. Comparison of different cover crops for nitrogen and phosphorus amount in soil. In: Proceedings of 10th Soil Sciences Congress, University of Tehran, Karaj, Iran (In Persian with English summary).

Raheb, S. 2008. Effect of cover crops on weeds control and nitrogen recycling in citrus orchards. MSc Thesis of Agronomy. Mazandaran University. Pp: 141 (In Persian with English summary)

Reddy, K., Soffes, A. R. and Prine, G. M. 1986. Tropical legumes for green manure. I: Nitrogen production and the effects on succeeding crop yields. Agron. J. 78:1-4

Robert, E. R., Muchovej, R. M. and Mullahey, J. J. 2001. Guide to using perennial peanut as a cover crop in citrus. Available online at: http://www. edis. Ifas. ufl. Edu.

 Worsham, A. D. 1991. Allelopathic cover crops to reduce herbicide inputs. Proc. South West Sci. Soc.44:58-69.

 Samadani, B., Rahimian, H. and Shahabian, N. 2001. Study of cover cropping on weed control management in orchards compare to chemical and mechanical controls. J. of Agri. Sci. & Natur. Res. Special Issue in Agronomy and Plant Breeding. 12: 144-152 (In Persian with English summary).

Tokasi, S., Rashed Mohassel, M. H., Rezvani Moghaddam, P., Nassiri Mahallati, M., Aghajanzadeh, S. and Kazerooni Monfared, E. 2008. Orange orchard weeds management using cover crops and rice mulch. J. of Iran. Field Crop Res. 6 : 49-57(In Persian with English summary).