ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق

2 کارشناسی ارشد

چکیده

به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی نخود،‌ لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه‌فرنگی به بقایای علف‌کش سولفوسولفوران در خاک، آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار دردانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل گیاهان زراعی (نخود،‌ لوبیا، عدس، ذرت، کلزا، چغندرقند و گوجه‌فرنگی) و غلظت‌های شبیه‌سازی شده علف‌کش آپیروس در خاک (0، 12/0، 3/0 ،6/0، 2/1، 4/2 و 6/3 میکروگرم در کیلوگرم خاک) بودند. یک هفته پس از ظهور گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین و 30 روز بعد از سبزشدن درصد بقا و زیست توده اندام هوایی و ریشه آنها اندازه‌گیری شدند. برای ارزیابی پاسخ گیاهان مورد مطالعه، پس از تجزیه واریانس داده‌ها، پاسخ گیاهان مذکور به بقایای علف‌کش سولفوسولفوران از طریق برازش زیست‌توده اندام هوایی به معادله لگاریتمی سیگموئیدی 4 پارامتری و محاسبه غلظت لازم برای 50 درصد کاهش زیست ‌توده  انجام شد. نتایج نشان دادند که درصد سبز شدن، بقا و زیست توده تولید شده ریشه و ساقه گیاهان مورد مطالعه تحت تاثیر معنی‌دار بقایای سولفوسولفوران قرار گرفت. با افزایش غلظت سولفوسولفوران در خاک پارامترهای مذکور در تمام گیاهان به طور معنی‌داری کاهش یافت. در کمترین غلظت سولفوسولفوران ، متوسط تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب، 30/19 و 93/24 درصد و در بیشترین غلظت آن 00/92 و 20/92 درصد بود. بر اساس نتایج آزمایش، گیاهان مورد مطالعه حساسیت متفاوتی به بقایای سولفوسولفوران داشتند. بطوری‌که بیشترین (3/75 و 96/79 درصد) و کمترین (40/54 و 00/42 درصد) تلفات زیست توده اندام هوایی و ریشه به ترتیب در گوجه‌فرنگی و چغندرقند مشاهده شدند. بر اساس شاخص ID50 نخود، لوبیا و ذرت (05/0 میکرو‌گرم در کیلوگرم خاک) و گوجه فرنگی (008/0 میکرو‌گرم در کیلوگرم خاک) به ترتیب متحمل‌ترین و حساس‌ترین گیاهان زراعی به بقایای سولفوسولفوران در خاک بودند. با توجه به نتایح حاصل اثرات بقایای سولفوسولفوران درگیاهان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط بقایای آن در خاک رخ می‌دهد.  بر اساس شاخص ID50‌ گیاهان زراعی مذکور از نظر حساسیت به بقایای سولفوسولفوران به صورت: گوجه‌فرنگی> چغندرقند> کلزا> عدس> ذرت= لوبیا= نخود،  طبقه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extinction Coefficient, Radiation Use Efficiency, Leaf Area and Dry Matter Distribution in Corn Canopy (Zea mays) under Competition with Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

نویسندگان [English]

  • ebrahim izadi 1
  • mohammad rashed mohassel 1
  • masumeh dehghan 2
  • ghadreah mahmoodi 2
چکیده [English]

In order to study the effect of completion with redroot pigweed on dry matter and  leaf area distribution, leaf area, extinction coefficient and radiation use efficiency (RUE) in corn canopy (Zea mays L.) under competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted at Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran. Field study was carried out based on RCBD with 3 replication with redroot pigweed density (0, 3, 5, 8, and 10 plant per m of row ) and time of emergence (same time with corn, 2-3 and 4-5 corn leaf stage). Results indicated that early emergence of redroot pigweed significantly distributed leaf area and dry matter to upwards of canopy layers and significantly increased yield loss (%) in compare to other treatment. Corn yield loss was 34% in early-emerged pigweed and decreased to 25 and 12 percent in 2nd and 3rd time of emergence respectively. Due to significantly decrease of corn LAI and increase redroot pigweed LAI in near the bottom of the corn canopy, the most value extinction coefficient observed in near the bottom. Result is also indicated that emergence of redroot pigweed in same time and 3rd time of emergence have minimum of extinction coefficient (K) (0.38) and maximum RUE (3.2 MJ), respectively. Generally, it is concluded that weed control until corn 4-5 leaf stage would be essential to reduce corn yield loss.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Yield loss
  • Harvest index
  • redroot pigweed
Aminpanah, H., Sorooshzadeh, A., Zand, H. and Momeni, A. 2009. Investigation of Light Extinction Coefficient and Canopy Structure of More and Less Competitiveness of Rice Cultivars (Oryza sativa) Against Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). Elec. J. Crop. Prod. 2(3): 69-84.

Beheshti, S.A. and Mousavi Sarvine, S.R. 2009. Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) Competition effects on grain and biomass yield of Sorghum (Sorghum bicolor L. oench). Iran. Seed and Plant Prod. J. 25(2): 33-44.

Birch,C.J., Hammer, G.L. and Rickert, K.G. 2005. Dry matter accumulation and procedures for use in crop modelling. Aust. J. Agric. Res. 50(4): 513-527.

Bosnic, A.C. and Swanton, C.J. 1997. Influence of barnyard grass (Echinochloa crus-galli) time of Emergence and density on corn (Zea mays L.). Weed Sci. 47: 551-556.

Cousens, R.D., 1985. A simple model relating yield loss to weed density. An. Appl. Biol. 107: 239–252.

Dalley, D.C., Bernards, L.M. and Kells, J. J. 2006. Effect of removal timing and row spacing on soil moisture in corn (Zea mays L).Weed Tech. 20: 399-409.

Graham, D.L., Steiner, J.L. and Wicse, A.F. 1988. Light absorption and competition in mix sorghum-pigweed communities. Agron. J. 80: 415-418.

Francis, F., Kiniry, J.F., Board, E.J., and Reicosky, C.D. 1996. Row spacing effects on light extinction coefficient of corn, Sorghum, Soybean, and sunflower. Agron. J. 88: 185-190.

Knezevic, Z.S., Weise, S.F. and Swanton, C.I. 1995. Comparision of empirical models depicting density of Amaranthus retroflexus L. and relative leaf area as predictors of yield loss in Maize (Zea Mays L.). Weed Res. 35: 207-214.

Knezvic, Z.S., Horak, M.I. and Randerlip, R.L. 1997. Relative time of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) emergence in critical in pigweed-sorghum competition. Weed Sci. 45: 502-508.

Knezevic, Z.S., Horak, M.J. and Vanderlip, R.L. 1999. Estimates of physiological determinants for redroot pigweed. Weed Sci. 47: 291-296.

Knezevic. Z.S., Weise, S.F. and Swanton, C.J. 2003. Interference of redroot prgweed (Amaranthuo retroflexus L.) in corn (Zea mays L.). Weed Sci. 42: 568-578.

Legerc, A.M. and Schreiber, M. 1999.Competition of light, Water and nitrogen by soybean row with and density of redroot pigweed (Amaranths retroflexus L.). Weed Sci. 37: 84-92.

Major, D.J. and Otegu, B.W. 1996. Leaf area, light interception and development in maize radiation use efficiency. Agron. J. 83:895-903.

Sangakkara,V.R. and Stamp, P. 2006. Influence of different weed categories on growth and yields of maize (Zea mays L.) grown in a minor (dry) season of the humid. J. Plant Dis .Prot. 113: 81-85.

Scarsrook C.E. and Doss, B.O. 1998. Leaf Area Index and radiation as related to corn yield. Agron. J. 87: 456-563.

Strobel, G. A. 1991. Biological control of weed, Scientific American. 72-78.

Tollenaar, M. and Aguilar, M. 1992. Radiation use efficiency of old and new maize hybrid. Agron. J. 84: 536-541.