بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 مرکز تحقیقات آذربایجان غربی

3 مرکز تحقیقات همدان

چکیده

کارائی علفکش ایزوکسابن با نام ( 5/12% اس سی) در کنترل علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) مزارع کلزای دو استان سرد سیر همدان و آذربایجان غربی، به مدت دو سال مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار بشرح زیر انجام شد: مصرف 4/0 و 45/0 لیتر در هکتار ایزوکسابن پس رویشی در مرحله قبل از روزت خردل وحشی، هم به تنهائی و هم به همراه ترایفلورالین (ترفلان 48% امولسیون) به میزان 2 لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک، ترایفلورالین به تنهائی، شاهدهای با و بدون علف‌هرز. تعداد علف‌های هرز، در این آزمایش وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد دانه کلزا معیار های مقایسه تیمار‌ها بودند. نتایج نشان داد که اگر چه حد اکثر کنترل علف‌های هرز تیره شب بو زیر 50% و سایر پهن برگها زیر 60% بود، لیکن همین کنترل باعث افزایش 58 در صدی عملکرد دانه کلزا گردید. بدین لحاظ، علفکش ایزوکسابن به میزان 45/0 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی باضافه 2 لیتر ترایفلورالین به صورت پیش کشت و مخلوط با خاک را می‌توان در مزارع کلزا برای مهار علف‌های هرز تیره شب بو در مناطق سرد سیر کشور استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Efficacy of Isoxaben to Control Wild Mustard (Sinapis arvensis L.) and Other Broad Leaf Weeds in Cold Region Oilseed Rape Fields.

نویسندگان [English]

  • parviz shimi 1
  • naser jafar zadeh 2
  • ajang jahedy 3
چکیده [English]

Wild mustard (Sinapis arvensis L.) and other brassica weeds are important in oilseed rape fields which, in addition to lowering yields, will adversely affect extracted oil quality. In this trial, efficacy of isoxaben (Cent 7, 12.5%SC) to control brassica weeds (in particular wild mustard), and other broad leaf weeds in oilseed rape fields of Hamedan and West Azarbaijan (with cold climate), was tested in a two-year experiment. The experiment was Randomized Complete Block Design with the following seven treatments in 4 replications: 0.4 and 0.5 L/ha of isoxaben used post emergence before rosette stage of Sinapis arvensis, alone or plus trifluralin (Treflan 48% EC) at 2 L/ha, trifluralin at 2L/ha, Weedy and weed free checks. Weed number, dry weight of weeds and oilseed rape yield were the data collected to compare treatments. Results showed that although, at best, Brassica weeds were controlled below 50%, and other broad leaf weeds under 60%, but a yield increase of 58% was observed. Therefore, It was suggested that use of 0.45 L/ha of isoxaben (post emergence) + 2 L/ha of trifluralin (pre plant incorporated) could be a recommendation for weed control in oilseed rape of cold regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brassicaceae
  • Trifluralin
  • yield