بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 بخش علف های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

5 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر عوامل اقلیمی ‌و خاکی بر پراکنش علف‏های‏هرز در چمن، پژوهشی در45 بوستان در 22 منطقه شهر تهران، در سال 1393 انجام شد. با استفاده از آنالیز چند متغیره همبستگی کانونی (CCA)، ارتباط پراکنش گونه‏ها‏ی علف‏هرز‏ با عوامل خاک (اسیدیته خاک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، درصد کربن، درصد ماده آلی و EC) و عوامل اقلیمی ‌بررسی شد. نتایج نشان دادکه علف‏های‏هرز دم روباهی سبز (Setaria viridis(L.) P. Beauv.)، انگشتی (Digitaria sanguinalis(L) Scop)، جاروی قزوینی (Kochia scoparia(L.) Schrad.)و هفت بند پاکوتا ه(Polygonum patulum M. Bieb.)با افزایش میزان دمای حداکثر همبستگی نشان دادند. گونه‏های دم روباهی سبز، فرفیون (Euphorbia maculata L.)، شبدر سفید، جاروی قزوینی ، هفت بند پاکوتاه و شیرتیغک (Sonchus oleraceus L.)با افزایش میزان نیتروژن خاک همبستگی نشان دادند. گونه‏های خرفه (Portulaca oleraceus L.)، سوروف (Echinochloa crus-galli(L.) Beauv) ، هفت بند پیچ (Polygonum convolvulus L.)، شبدر ترشک (Oxalis corniculata L.)، گل قاصد (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F. H. Wigg)و بارهنگ (Plantago major L.) با افزایش میزان پتاسیم خاک همبستگی داشتند. بر اساس نتایج این پژوهش ، می‏توانبا پیش بینی مشکلات آتی علف‌های‌هرز و اصلاح برنامه‌های مدیریتی، تا حدودی بر این مشکلات غلبه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Associations of Soil Properties and Climatic Factors with Weed Distribution in Turfgrasses

نویسندگان [English]

  • ali lashkari 1
  • Mehdi rastgoo 2
  • Mahdi minbashi 3
  • ali ghanbari 4
  • Mohammad Hasan Rashed Mohassel 5
1 Ph.D student Ferdowsi university of Mashhad International Campus
2 Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Asistant Professor Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 Professor Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

A survey was conducted to study the effects of soil and climatic factors on distribution of weeds in 48 parks in 22 districts of Tehranin 2014. 52 weed species from 21 plant families were identified. Multivariate analyses with canonical correspondence analysis (CCA) showed that changes in the weed species distribution were due to soil traits (pH, Phosphorus, Nitrogen, Potassium, %Carbon, %Organic matter, EC) and environmental conditions during previous years. Green foxtail (Setaria viridis), hairy crabgrass (Digitaria sanguinalis), ragweed (Kochia scoparia) and knotweed (Polygonum patulum) had a wide distribution in the areas with high temperature. Where the soil nitrogen were high, Green foxtail (Setaria viridis), Ragweed (Kochia scoparia), Ladino clover (Trifolium repense), Knotweed (Polygonum patulum) and Sow thistle (Sonchus oleraceus ) density was found frequently. Besides, there was a correlation between soil potassium and the density of Broad leaf plantain (Plantago major L.), Little hogweed (Portulaca oleracea), Watter grass (Echinochloa crus-galli), Procumbent yellow-sorrel (Oxalis corniculata) and Common dandelion (Taraxacum officinale)in turfgrasses.Based on the results of this study, it would be possible to overcome these problems to some extent by predicting future problems of weeds and changing management plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical correlation analysis (CCA)
  • nitrogen
  • Potassium
  • temperature