معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های هرز پهنه‌های میکرو اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه زراعت و کارشناس ارشد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

2 دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

4 دانش آموخته گروه زراعت و کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد و کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

6 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، کارشناس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

چکیده

شناسایی علف‌های هرز مزارع به عنوان اساسی‌ترین اقدام در مدیریت علف‌های هرز محصولات زراعی محسوب می‌شود. براساس سطح زیر کشت و مساحت مزارع در شهرستان اشتهارد، طی 5 سال با شمارش علف‌های هرز به تفکیک جنس وگونه در هر پهنه در نقاط نمونه‌برداری، شاخص‌های جمعیتی آنها محاسبه گردید. در هر پهنه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد اندازه‌گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. نتایج نشان داد که در شهرستان اشتهارد 49 گونه علف‌هرز وجود دارد. فراوان‌ترین گونه‌های مختلف علف‌های هرز این شهرستان به ترتیب غالبیت شامل: اسفندک یا قیچ، جو‌موشی ، خارشتر ، پیچک ، علف شور، سلمه‌تره ، ترشک، مرغ ، علف شور ، جودره بودند. علاوه بر این مهمترین علف‌های هرز، این مهمانان ناخوانده شهرستان اشتهارد را چچم (Lolium rigidum)، گاو چاق کن (Scariola orientalis (Boiss.) Sojak)، تلخه (Acroptilon repens)، جغجغک (Vaccaria grandiflora)، بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch)، تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides)، توق (Xanthium strumarium) و علف‌های هرز دیگر با درصد فراوانی کمتر تشکیل می‌دادند. نکته قابل تأمل در این آزمایش افزایش غالبیت علف‌شور و جودره (11 و 9%) طی پنج سال بود که این نگرانی را به وجود می‌آورد که با توجه به اقلیم و شرایط آب و خاک منطقه، این دو علف‌هرز مستعد تبدیل شدن به علف‌هرز غالب منطقه را دارند. گونه‌های جدیدالورود خارلته (Circium arvense)، کاتوس (Cynanchum acutum) و کاهوک (Lactuca scariola) هر چند در تراکم پایین در منطقه مشاهده شدند اما می‌تواند تهدید جدی برای مزارع شهرستان باشد که می‌تواند در آینده به مناطق مجاور هم گسترش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction of Flora, Diversity and Distribution of Weeds in the Micro Climatic Areas of Eshtehard County during 2013-2018

نویسندگان [English]

  • Ehsan olah Jalili 1
  • Farnaz Ganj abadi 2
  • omid sharifi 3
  • jalal karkhane 4
  • malihe nalchegar 5
  • mehdi maleki 6
1 Ph.D., Department of Agriculture and Plant Protection, Agriculture Jihad of Eshtehard, Alborz Province.
2 Ph.D., Department of Agriculture, Shahr-e-Quds, Islamic Azad University.
3 Graduate student of Agricultural Management and Director of Agricultural Jihad in Eshtehard, Alborz, Iran
4 Graduated from the Department of Agriculture and Expertise on Plant Breeding in Jihad Agriculture, Eshtehard, Alborz, Iran
5 Graduated from a master's degree and expert in horticulture and horticulture in Eshtehard, Alborz, Iran
6 Graduate student of agriculture, expert in mechanization of Jihad Agriculture, Eshtehard, Alborz, Iran
چکیده [English]

Field weed identification is considered as the most important step in weed management of crops. Based on the area under cultivation and the area of the farms in the city of Eshtehard, during 5 years , weeds were counted by weed number by species and species in each area at the sampling points. In each area of latitude and longitude, and altitude from the sea level, the place of measurement was recorded by the GPS device. The results showed that there are 47 weed species in Eshtehard. The most abundant species of weeds in this city, respectively, include: Syrian beancaper ,Mouse barley , Camel thorn ,Black bindweed ,Russian thistle ,Common lambsquarter ,Woodsorrel ,Bermudagrass ,Barley grass .In addition to the most important weeds, the uninvited guests of the city of Eschidar are Wimmer ryegrass (Lolium rigidum), Prickly lettuce ,Russian knapweed,Corn cockle (Vaccaria grandiflora), Common yarrow (Achillea wilhelmsii), Sophora (Sophora alopecuroides), Burdock (Xanthium strumarium) and other weeds with a lower frequency. The most noticeable point in this experiment was the increase in the prevalence of weed and goatmeat (11 and 9%) over the past five years, which gives rise to the concern that, due to the climatic conditions and soil and soil conditions,These weeds are prone becoming the dominant weed of the region.New species of Creeping thistle (Circium arvense), Swallow wort (Cynanchum acutum) and Prickly lettuce (Lactuca scariola), although found at low densities in the area, could be a serious threat to the city's farms, which could further expand to adjacent areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance Index
  • Farm Management
  • Mean Density
  • Uniformity