اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشجوی سابق زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق در دو آزمایش مجزا (رقابت و عدم رقابت با علف‌هرز) هر یک بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار رقم گندم و چهار تراکم بوته گندم بودند. هر کرت فرعی به صورت فرضی به دو بخش مساوی عاری از علف هرز و با علف هرز تقسیم شد. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم بوته گندم، عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع به طور معنی‌دار افزایش یافت. در شرایط بدون رقابت، بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه به ترتیب به رقم چمران (7/3721 کیلوگرم در هکتار) و زاگرس (3/3040 کیلوگرم در هکتار) اختصاص داشت. در شرایط رقابت با پنیرک بیشترین میانگین عملکرد دانه در یاواروس مشاهده شد که با چمران تفاوت معنی‌دار نداشت. یاواروس دارای بیشترین شاخص رقابت با پنیرک (AWC) بود. افزایش تراکم تا 500 بوته باعث افزایش توان رقابت گندم شد بطوری‌که کاهش میانگین عملکرد دانه ارقام گندم در رقابت با پنیرک در تراکم‌های 350 و 500 بوته در مترمربع به ترتیب 18 و 5/8 درصد بود. تفاوت زیست توده علف‌هرز پنیرک در میان ارقام و تراکم بوته گندم در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین زیست توده پنیرک به ترتیب در رقابت با ارقام زاگرس و یاواروس مشاهده شد. بطور کلی، نتایج نشان داد که توان ارقام گندم در پایداری عملکرد و رقابت با پنیرک متفاوت بوده و افزایش تراکم تا 500 بوته در مترمربع، قدرت رقابت ارقام گندم با پنیرک را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of crop density on spring wheat cultivars (Triticum aestivum and T.durum) competition with mallow (Malva rotundifolia) under Bushehr conditions

نویسندگان [English]

  • Adel Modhej 1
  • Moojtaba Salemnejad 2
1 Associate Pro. Dep. Of Weed Science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Dep. Of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The influence of crop seeding density on mallow weed (Malva rotundifolia) suppression and grain yield of wheat cultivars was investigated as two separate (weedy and weed free conditions) factorial experiments with randomized complete block design and four replications. Four spring wheat cultivars (Atila 5, Yavaros, Zagros and Koohdasht) were sown at four densities. Mallow weed was sown at constant density with 10 m-2. With increasing wheat density, the grain yield, kernel per spike, spike number per m2 and plant height were increased, significantly. Under weed free conditions, the highest and the lowest grain yield belonged to Atila5 (3721.7 kg ha-1) and Zagros (3040.3 kg ha-1) cultivars, respectively. Yavaros cultivar had the highest ability to withstand competition (AWC) and competition index (CI). With increasing wheat density up to 500 plant m-2 grain yield reduction in competition with mallow weed was 8.5% compared with 18% in 350 plant m-2. Individual weed biomass was differed between wheat cultivars and crop densities. Mallow weed had higher and lower biomass when compete with Yavaros and Zagros cultivars, respectively. In general, the results showed that the wheat cultivars were different in yield stability and competition with the mallow and increasing the crop density up to 500 plants m-2, increased the competitiveness of wheat cultivars with mallow weed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition indices
  • stem height
  • weed