تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک ورزی حفاظتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مغان و دانشجوی دکتری

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران، ایران

چکیده

کاشت گیاهان پوششی قبل از گیاه اصلی با خاک‌ورزی حفاظتی، یکی از روش‌های موثر در کنترل علف‌هرز و رسیدن به کشاورزی پایدار است. به این منظور آزمایشی در سال زراعی 95-1394 با انتخاب تیمارهای جو پاییزه(Hordeum vulgare)، چاودار پاییزه(Secale cereal)، کلزا(Brassica napus)، ماشک گل‌خوشه‌ای(Vicia villosa)، شبدر کریمسون (Trifolium incarnatum) و کنترل در یک سیستم بی‌خاک‌ورزی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار در 3 تکرار اجرا شد. اثر تیمارها بر تراکم کل علف‌های هرز معنی‌دار بود. کاهش تراکم کل علف‌های هرز زمستانه و بهاره برای تیمارهای جو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل‌خوشه‌ای و شبدر لاکی به ترتیب 5/83، 25/77، 25/66، 51 و 25/26 درصد نسبت به شاهد به دست آمد. کاهش تراکم علف‌های هرز با افزایش میزان پوشش سطح خاک و زیست‌توده توسط گیاهان پوششی، همراه بود. بیشترین زیست‌توده، به ترتیب جو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشک‌گل خوشه-ای و شبدر لاکی ایجاد کردند. اثر گیاهان پوششی بر عملکرد دانه ذرت معنی‌دار بوده و مقادیر عملکرد دانه ذرت برای جو پاییزه (12/9 تن در هکتار)، چاودار (45/8 تن بر هکتار)، کلزا (92/7 تن بر هکتار) ماشک گل‌خوشه‌ای (93/6 تن بر هکتار)، شبدر لاکی (52/6 تن بر هکتار) و شاهد بدون گیاه‌پوششی (31/6 تن بر هکتار) بود. با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان غلات را در تلفیق با خاکورزی حفاظتی به کار برد تا ضمن کنترل پایدار علف‌های‌هرز و کاهش نهاده‌های شیمیایی، در نهایت به عملکرد مطلوبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover crops on Weed Control & Corn Grain Yield in Conservation Tillage System

نویسندگان [English]

  • parviz sharifiziveh 1
  • ahmad tobeh 2
  • abdolghaum gholipouri 3
  • Mohammadtagh Alebrahim 2
  • Batoul Samdani 4
1 faculty
2 Department of Agronomy and Crop breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Agronomy and Crop breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant professor of Plant Protection Institute
چکیده [English]

The use of cover crops before planting the main plant along with selecting the type of tillage can be considered as one of the effective methods in sustainable agriculture. In order to show the efficacy of this system, an experiment was conducted on the treatments barely (Hordeum vulgare L.), rye (Secale cereal L.), rape (Brassica napus L.), vetch (Vicia villosa L.), crimson clover (Trifolium incarnatum L.) and control carry out on no-tillage system using randomized complete block design with three replications on the farms of agriculture and education research center and natural resources of Ardabil Province (Moghan) during the seasonal year 2015-2017. variance analysis showed that the effect of the treatments on the total weed density was significant. On average, in four sampling stages, total control of winter and spring weed for barley, rye, rape, vetch and clover were 83.5,77.25,66,25,51, and 26.25 respectively. The results also showed that the soil cover percentage was significantly affected by the treatments. Decrease in weed density accompanied with the increase in soil coverage and biomass of cover crop. Barley, rye, rape, and clover had the highest biomass. According to the results, the effect of cover crops on maize yield was significant. The amounts of grain yield were 9.12, 8.45, 7.92, 6.93, 6.52 and 6.31 ton/ha for barley, rye, rape, vetch, clover, and control treatments respectively. According to the results of this experiment, cereals can be used in combination with conservation tillage system to achieve the desired yield while controlling weed and reducing chemical inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crimson clover
  • Conservation tillage system
  • Weed Density
  • Weed Biomass