ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 هات علمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

به منظور معرفی علف‌کش مناسب جهت کنترل علف‌های‌هرز سیاهدانه آزمایشی در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمار‌های آزمایشی شامل کاربرد علف‌کش‌های فورام‌سولفورون (اکوئیپ) ((OD 5/%22 به میزان 5/2 لیتر در هکتار، اگزادیازینون (رونستار)(%25 EC) به میزان 4 لیتر در هکتار، پندی‌متالین( استامپ) (33EC % ) 4 لیتر در هکتار، بعد از کشت بذر، نیکوسولفورون (کروز) (4% SC) 2 لیتر در هکتار، ریم‌سولفورون (تیتوس) ( 25% DF) 70 گرم در هکتار، سولفوسولفورون (آپیروس) (75% WG) 30 گرم در هکتار، یودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل+ ایمن کننده مفن‌پیر‌دی‌اتیل (آتلانتیس) (42% OD) به میزان 1250 میلی‌لیتر، یودوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + دیفلوفنیکان + ایمن کننده مفن پیر دی اتیل (اتللو) (5/22% OD) و شاهد تداخل و شاهد عاری از علف‌هرز بودند. نتایج نشان داد که تیمار‌های به کار رفته اثر معنی داری در سطح احتمال (P<0.01) بر زیست‌توده علف‌های‌هرز و وزن خشک سیاهدانه داشتند. بجز آتلانتیس و فورام‌سولفورون، بقیه علف‌کش‌ها بطور معنی داری زیست‌توده سوروف و دم‌روباهی سبز را کاهش دادند. بالاترین کارایی در کاهش زیست‌توده پهن‌برگ‌ها در کاربرد آتلانتیس و اتللو در تاج خروس‌ریشه ‌قرمز و سلمه‌تره مشاهده شد. تیمارهای پندی‌متالین، ریم‌سولفورون، اتللو و آتلانتیس به ترتیب با 60، 59، 57 و 50 درصد بیشترین کاهش را در وزن خشک مجموع علف‌های‌هرز موجب شدند. بیشترین عملکرد سیاهدانه در تیمار وجین تمام فصل علف‌های‌هرز به دست آمد. علف‌کش‌های اگزادیازینون و فورام‌سولفورون به ترتیب با گیاهسوزی کم و بسیار‌کم عملکرد زیست‌توده بهتری نسبت به بقیه تیمار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Possibility of Chemical Weed Control in Black Cumin (Nigella sativa L.)

نویسندگان [English]

  • Vahid Khodadadi 1
  • Said Shahbazi3 3
1 University of Zanjan
3 University of Tehran
چکیده [English]

In order to find the selective herbicide for weed control in black cumin, an experiment was conducted based on a randomized complete block design at the Research Farm of university of Zanjan, in 2017. Experimental treatments consisted of POST application of foramsulforon, oxadiazinon, niclosulfuron, rimsulforone, sulfosulfuron, atlantis and ottelo Pre plant application of pendimethaline, nontreated weedy controls, hand-weeded and weed-free plots. Results showed that the treatments had a significant effect on the density and biomass of weeds and Black cumin (P <0.01). All herbicide decreased grasses weed biomass except atlantis and foramsulforon. Broad leaf biomass was reduced by the application of herbicides, so that the highest control was obtained for atlantis and ottelo. The treatments including pendimethaline, rimsulforone, ottelo and atlantis effectively controlled total weeds by 60, 59, 57 and 50 %, respectively. The highest crop yield was related to weed free plots. Among the herbicides, oxadiazinon and foramsulforon caused the lowest injury on black cumin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foramsulforon
  • rimsulforone
  • Sulfosulfuron
  • atlantis
  • ottelo