تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

کاربرد نوع نازل مناسب با در نظر گرفتن اندازه قطرات پاشش و حجم پاشش جهت مصرف نهادینه علف‌کش‌ها ضروری می‌باشد. در آزمایش نشست پاشش که به‌ صورت فاکتوریل (شش نوع نازل × دو شماره نازل) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد، از کاغذهای حساس به رطوبت قرار گرفته در چهار موقعیت استفاده شد. در آزمایش واکنش به مقدار علف‌کش، شش مقدار از کلودینافوپ پروپارژیل (0، 8، 16، 32، 48 و 64 گرم ماده موثره در هکتار) با استفاده از شش نوع نازل در دو شماره نازل (11002 و 11004) در مرحله رشدی پنج برگی یولاف وحشی زمستانه پاشیده شد. با افزایش شماره نازل سطح بیشتری از تمامی کاغذهای حساس به رطوبت خیس شد. اگرچه با افزایش شماره هر نوع نازلی اندازه قطرات تولید شده آنها بزرگتر می‌شود ولی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه با افزایش شماره نازل‌ها افزایش یافت. در نازل‌های شماره 11004، عملکرد نازل‌ها در کارایی کلودینافوپ پروپارژیل بر اساس مقادیر ED90 به صورت بادبزنی استاندارد دوقلو > بادبزنی استاندارد > بادبزنی القاکننده هوا متراکم > بادبزنی ضد بادبردگی دوقلو > بادبزنی ضد بادبردگی > بادبزنی القاکننده هوا دوقلو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nozzle Type and Spray Volume on Clodinafop-propargyl Efficacy to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.)

نویسندگان [English]

  • Narges Naser 1
  • Akbar Aliverdi 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The selection of suitable nozzle type noting the size of droplets and the volume of spray to apply herbicides optimally is necessary. In spray deposition experiment, conducted using a factorial (six nozzle types × two nozzle sizes) arranged as a completely randomized block design, the moisture-sensitive papers were used and localized in four positions. In dose-response experiment, clodinafop-propargyl at six doses (0, 8, 16, 32, 48, and 64 a.i. ha-1) were sprayed using six nozzle types with two nozzle sizes (11002 and 11004) at five-leaf growth stage of winter wild oat. With increasing the size of nozzles, a higher level of all moisture-sensitive papers was wetted. Although the size of droplets increases with increasing the size of nozzles, the efficacy of clodinafop-propargyl against winter wild oat was increased with increasing the size of nozzles. In the nozzles of size 11004, the performance of nozzles in the efficacy of clodinafop-propargyl on the basis of ED90 values was as Twin Fan Standard > Standard Flat Fan > Compact Fan Air > Twin Fan Low Drift > Fan Low Drift > Twin Fan Air.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual flat nozzle
  • herbicide
  • single flat nozzle
  • weed