واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 Azadi squ

3 استاد/دانشگاه مشهد

4 مرکز تحقیقات فارس

چکیده

: ارزیابی پاسخ 29 جمعیت مختلف جودره که از نواحی جغرافیایی مختلف جمع‌آوری شدند به علف‌کش سولفوسولفورون مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در گلدان در فضای آزاد مزرعه بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاوررزی و منابع طبیعی فارس در سال 1394-1393 انجام شد. فاکتور اول 29 جمعیت مختلف جودره شامل 28 جمعیت شهرستان‌های مختلف استان فارس به همراه یک نمونه از استان کرمانشاه بود فاکتور دوم دز علف‌کش سولفوسولفورون در 5 سطح شامل 0، 3/13، 6/26، 9/39 و دز خرد شده 3/13+3/13 (در دو مرحله) گرم در هکتار و فاکتور سوم زمان سم پاشی شامل مراحل 1 تا سه برگی (ZGS11-13)، مرحله ابتدای پنجه‌زنی (ZGS21-23) و مرحله ابتدای ساقه رفتن (ZGS31-33) بودند. نتایج نشان دادند که اثر زمان بر ارتفاع بوته معنی دار بود همچنین اثر فاکتورهای دیگر و اثرات متقابل آنها معنی دار بود. با افزایش دز علف‌کش درصد کاهش ارتفاع و وزن تر جودره بیشتر بود. دزهای کمتر از دز توصیه شده و دز خرد شده اثر اندکی بر کاهش رشد گیاه داشت. بیشترین و کمترین کاهش درصد وزن تر نسبت به شاهد به ترتیب در جمعیت بوانات دز 9/39 گرم بر هکتار در مرحله ZGS11-13 (28/85 درصد) و فسا دز 3/13 گرم درهکتار در مرحله ZGS31-33 (51/0 درصد) به ترتیب مشاهده شد. بر اساس نتایج این آزمایش پاسخ‌های مختلف به علف‌کش سولفوسولفورون دیده شد که احتمالاً با تنوع درون جمعیت مرتبط و به علف‌کش سولفوسولفورن متحمل است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wild barely (Hordeum spontaneum Koch) populations response to Sulfosulfuron herbicide

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hosseini 1
  • Reza Ghorbani 2
  • Mohammad Hassan Rashed mohassel 3
  • Mohsen Yassaie 4
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhhad
2 Professor of Weed Science, Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Professor of Weed Science, Department of Agrotechnology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Fars Agricultural and Natural Resources Research
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the effect of sulfosulfuron, as a chemical herbicide, on different populations of wild barley in Iran. A factorial experiment was conducted under outdoor condition based on randomized complete block design (RCBD) in three replications carried out at Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center during 2014-2015. The main factors were 29 different populations of wild barley, application of sulfosulfuron WG 75% at 5 doses (0, 9.97, 9.97+9.97 (as a split dose at two stages), 19.95 and 29.92 g ai h-1) and different times of sulfosulfuron application at one- to three-leaf of Zadoks growth stage (ZGS11-13), at an early stage of tillering (ZGS21-23), and stage of stem elongation (ZGS31-33). The growth traits of wild barley were evaluated 45 d after using herbicide. The results of this research showed that sulfosulfuron decreased the growth of all wild barley populations, and the lowest fresh weight was obtained by the highest level of herbicide (29.92 g aih-1). Employing a split dose (i.e. 9.97+9.97 g ai h-1) showed to slightly retard the growth of wild barely. Using sulfosulfuron at ZGS11-13 was found to have better effect on controlling wild barley. Populations of wild barley displayed various responses to different times and doses of herbicide application. Overall, the response of wild barley to the applied herbicide could probably be attributed to their inter-population variability and their ability to tolerate the herbicide

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALS inhibitor
  • Application time
  • Tolerance to herbicide
  • Weed growth stage
  • weed management