تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات چغندر قند

2 دانشگاه آزاد کرج

3 دانشگاه ازاد کرج

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‌های‌هرز بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در شهرستان کنگاور به‌صورت کرت‏‏‏‏‏های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد.  عامل اصلی زمان تهیه بستر (A) دارای سه سطح (a1- تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به طور کامل در پاییز به همراه کاشت گیاه پوششی جو، a2- تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به‌طور کامل در پاییز بدون کشت جو a3- تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به‌طور کامل در بهار) بود.  عامل فرعی روش مدیریت علف‌های‌هرز (B) نیز دارای سه سطح (b1- کنترل علف‌های‌هرز به‌روش وجین دستی در دو مرحله + دو مرحله کنترل شیمیایی، b2- کنترل علف‌های‌هرز به‌روش شیمیایی شامل سه مرحله استفاده از علف‏کش‏ها و b3- عدم کنترل علف‌های‌هرز (شاهد با علف‌هرز) بود.  نتایج نشان داد زیست‌توده علف‌های‌هرز به‌طور معنی داری تحت تاثیر روش تهیه بستر بذر قرار گرفت و میانگین زیست توده علف‌های‌هرز مزرعه پیش از کاشت چغندرقند، در تیمار تهیه بستر بذر در بهار حدود دو برابر تیمار تهیه بستر در پاییز بود.  روش تهیه بستر بذر به‌طور کامل در پاییزه همراه با جو باعث کاهش 28 درصدی وزن علف‌های‌هرز مزرعه و در نتیجه موجب افزایش 16 درصدی عملکرد ریشه چغندرقند گردید.  روش کنترل تلفیقی علف‌های‌هرز (85 درصد) موفق تر از شیوه کنترل شیمیایی (70 درصد) آنها بود.  نتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی چغندرقند نشان داد اثر زمان تهیه بستر بذر بر عملکرد ریشه در سطح یک درصد معنی‌دار بود.  بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند در تیمار بستر پاییزه بدون جو (64 تن در هکتار) و تیمار بستر بهاره کمترین عملکرد ریشه (54 تن در هکتار) را تولید نمود.  اثر روش مدیریت علف‌هرز نیز باعث معنی‌دار (P<0.01) شدن عملکرد ریشه، عملکرد شکر و شکر سفید گردید.  تیمار کنترل تلفیقی دارای بیشترین عملکرد ریشه (73 تن در هکتار) و تیمار شاهد با علف‏هرز دارای کمترین عملکرد ریشه (35 تن در هکتار) بود.  تیمار کنترل شیمیایی با عملکرد ریشه (71 تن در هکتار) نیز با تیمار کنترل تلفیقی در یک گروه آماری قرار داشت.  بنابراین با تهیه بستر بذر به‌طور کامل در پاییز و کشت چغندرقند در اولین فرصت ممکن در بهار و با اعمال مدیریت مناسب جهت کنترل علف‌های‌هرز عملکرد کمی و کیفی چغندرقند افزایش می‌یابد.  با این روش ضمن کاهش تلفات رطوبت ذخیره شده در خاک به دلیل عدم انجام خاک‏ورزی برای تهیه بستر در بهار، امکان کاشت زودتر چغندرقند نیز فراهم می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Bed Preparation Time and Weed Management Method on Weed Biomass, Yield and Quality of Sugar Beet

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdolahian Noghabi 1
  • Reza khamis abadi 2
  • Ali Kashani 3
  • Daryoush Fatholla Taleghani 1
چکیده [English]

This experiment was conducted during 2009-2010 in Kangavar, Iran, to study the effect of seedbed preparation time and weed management method on sugar beet yield quality and weed population.  The experimental design was split plot in the form of a randomized complete block design with four replications.  The main factor was seedbed preparation time (A) in three levels (a1- Seedbed preparation in the fall with barley, a2- Seedbed preparation in the fall without barley and a3- Seedbed preparation in spring).  The sub factors were weed management methods (B) in three levels (a1- Integrated weed management, a2- Chemical weed control and a3- Weedy check).  The results showed that weed biomass was significantly affected by seedbed preparation time.  Before sugar beet drilling, weed dry weight of seedbed preparation in spring was 2 fold of seedbed preparation in the fall. The seedbed preparation treatment in the fall with barley as mulch caused 28% reduction in weed biomass and consequently 16% increase in root yield of sugar beet. Integrated weed management was more affective (85%) than that of chemical weed control (70%). The analysis of variance (ANOVA) indicated that seedbed preparation time significantly affected root yield.  The highest root yield (64 t ha-1) was achieved in the fall seedbed without barley and the lowest root yield (54 t ha-1) was recorded in spring seedbed preparation time.  The ANOVA showed that main effect of weed management method was significant (P<0.01) for root, sugar and white sugar yield of sugar beet.  The highest root yield (73 t ha-1) was achieved in the integrated weed management treatment and weed infested control had the lowest root yield (35 t ha-1).  There was no significant difference between root yield of sugar beet in chemical weed control (71 t ha-1) and that of integrated weed management treatment. Therefore, preparing the seedbed fully in the fall and drilling sugar beet in the first possible time in spring, and applying the suitable weed management method, it is possible to increase yield and quality of sugar beet.  In this system, soil water may be save due to reducing tillage and also there is a chance for early drilling sugar beet in the spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedbed preparation in autumn
  • early drilling
  • integrated weed management
  • root yield and sugar content
Abdollahian-Noghabi, M. 1992. Study of changes of quantity and quality traits of sugar beet under various sowing dates and harvesting times. M. Sc. Thesis, College of Agriculture University of Tarbeit Modares.

Abdollahian–Noghabi, M. 1999. Ecophysiology of sugar beet cultivars and weed species subjected to water deficit stress. Ph. D. Thesis, The University of Reading, PP 227.

Abdollahian-Noghabi, M. and Najafi, H. 2012. Role of cover crops in weed management of sugar beet in minimum tillage system. Proceedings of 12th Iranian Crop Sciences Congress. 4-6 September, Karaj, Iran. (In Persian with English Summary).

Abdollahian-Noghabi, M., Rahbari, A., Alizadeh, H. and Rahimian, H. 2010. Integrated weed control of sugar beet in the method of complete seedbed preparation in autumn. J. of Weed Res. 2: 29-42.

Abdollahian-Noghabi, M., Shaikholeslami, R. and Babaei, B. 2005. Technical terms of sugar beet yield and quality. Sugar beet J. 21:101-104. (In Persian with English Summary).

Alizadeh, H. M., Preston, C. and Powels, S. B. 1998. Paraquqt Resistant Biotypes of Hordeum glaucum from Zero -Tillage Wheat .Weed Sci. 38: 139-142.

Bazoobandi, M., Baghestani Maybodi, M. A. and Zand, E. 2006. Weeds and their management in sugar beet fields. Plant Pest and Diseases Research Institute Publications, Tehran. (In Persian with English Summary).

Biancardi, E., McGrath, J. M., Panella, L. W., Lewellen, R. T., and Stevanato, P. 2010. Sugar beet. In: "Root and tuber crops", pp. 173-219. Springer.

Dhima, K. V., Vasilakoglou, I. B. Eleftherohorinos, I. B. and Lithourgidis, A. S. 2006. Allelopathic potential of winter cereal cover mulches on grass weed suppression and sugar beet development. Crop Sci. 46: 1682-1691.

Fadaei-Shahri, M. R., Najafi, H., Abdollahian-Noghabi, M. and Mirhadi, M. J. 2010. Effect of winter cereal cover crop mulches and preparation time on sugar beet yield and dry matter weeds. Proceedings of the 3rd Iranian Weed Science Congress, 17 and 18 February, Babolsar. 213-215. (In Persian with English Summary).

Fisk, J. W., Heesterman, O. B., Shrestha, A., Kells, J. J., Harwood, R. R., Squire, J. M. and Sheaffer. C. C. 2001. Weed suppression by annual legume cover crops in no-tillage corn. Agron. J. 93: 319-325.

Fortune, R. A., Burke, J. L., Kennedy, T. and Sullivan, O. E. 1999. Effect of early sowing on the growth, yield and quality of sugar beet. End of project Report, Teagasc, Oak Park, No. 20- 25 pages.

Froud-Williams, R. J. 1988. Changes in weed flora with different tillage and agronomic management system. In: "Weed management in agro-ecosystems: Ecological Approaches", eds. M. A. Altieri and M. Liebman, pp. 213-36. Boca Raton, FL, USA, CRC Press.

Moosavi, M. R. 2001. Integrated weed management. Miaad Press, Tehran. (In Persian with English Summary).

Najafi, H. 2007. Non-chemical weed management. Kankash-e-Danesh Publication, Mashhad. (In Persian with English Summary).

Rahbari, A., Abdollahian-Noghabi, M., Alizadeh, H., Khalaghani J. and Rahimian, H. 2007. Effect of integrated weed control on the yield and quality of sugar beet in the method of complete seedbed preparation in autumn. Iranian J. of Field Crop Sci. 38: 15-23. (In Persian with English Summary).

Rashed-Mohasel, M., and Shahbazi, H. 1999. Effect of weeds competition on growth and dry matter content in different organs of sugar beet. Sugar beet J. 15: 84-85. (In Persian with English Summary).

Vasilakoglou, I., Dhima, K., Eleftherohorinos, I. and Lithourgidis, A. 2006. Winter cereal cover crop mulches and inter-row cultivation effects on cotton development and grass weed suppression. Agron. J. 98: 1290-1297.

Wilson, R. G., Miller, S. D. and Nissen, S. J. 2001. Weed control. In: "Sugar beet production guide", (Eds) R. G. Wilson, J. A. Smith and S. D. Miller, pp 117-130. University of Nebraska Publications.

Zand, E., Baghestani, M. A., Bitarafan, M. and Shimi, P. 2007. A guidline for herbicides in Iran. Jihade-e-Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad. (In Persian with English Summary).