بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد کرج

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته علف‌کش ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا بر علف‌هرز توق، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال زراعی 89-1388 در ماهدشت کرج اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دز علف‌کش ایمازتاپیر در پنج سطح (0، 25،50، 75 و 100 گرم ماده موثره در هکتار) و مرحله فنولوژی سویا در سه مرحله (دو، سه و چهار برگی) بودند. برازش داده‌ها با تابع لجستک نشان داد که کاربرد ایمازتاپیر در مرحله دو برگی سویا بیشترین تاثیر را در کاهش وزن خشک، ارتفاع، تعداد شاخه فرعی و وزن خشک بذر توق داشت، بطوری که ایمازتاپیر 89/9 گرم ماده موثره در هکتار در مرحله دو برگی سویا توانست وزن خشک توق را تا 50 درصد کاهش دهد. این میزان کاهش در مرحله سه برگی و چهار برگی سویا به ترتیب با کاربرد ایمازتاپیر با دز 84/42 و 67/61 گرم ماده موثره در هکتار بدست آمد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تفاوت چندانی بین دزهای 75  و 100 گرم ماده موثره در هکتار ایمازتاپیر در کنترل توق وجود نداشت.  بنابراین دز کاهش یافته 75 گرم ماده موثره در هکتار نیز در مرحله دو برگی سویا می‌تواند بخوبی توق را کنترل کند. بیشترین عملکرد دانه سویا (3327 کیلوگرم در هکتار) نیز با کاربرد ایمازتاپیر در مرحله دو برگی سویا بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Reduced Dosages Effect of Imazethapyr at Different Phenology Stages of Soybean (Glycine max) on Cocklebur (Xanthium strumarium)

نویسندگان [English]

  • Mitra Vashegani Farahani 1
  • Saeed Vazan 1
  • Hossein najafi 2
  • Hamid Sasan far 2
چکیده [English]

A factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications in order to investigate of the effect of reduced dosages of imazethapyr at various growth stages of soybean on cocklebur at Mahdasht, Karaj during 2009-10. The evaluated experimental factors were included five levels of imazethapyr dosage (0, 25, 50, 75 and 100 g a.i. ha-1) and soybean phenological growth stage in three stages (two, three and four-leaved stage). The Fitting of experimental data by the logistic equations showed that the imazethapyr application at two-leaved stage of soybean had the highest effect on the reduction of shoot dry weight, height, number of axillary branch and seed dry weight   of cocklebur. Using 9.89 g a.i. ha-1 imazethapyr at two-leaved stage of soybean led to a 50% reduction in dry weight of cocklebur.  This reduction amount at 3 and 4-leaved stages of soybean were obtained by imazethapyr application in the dosages of 42.84 and 61.67 g a.i. ha-1, respectively. Moreover, the results showed that any significant difference was observed between 75 and 100 g ai. ha-1 of for imazethapyr in the cocklebur control. Therefore, the application of reduced dose of 75 g a.i. ha-1 can suitably control cocklebur at two-leaved stage of soybean. The highest yield of soybean (3327 kg ha-1) was also achieved by imazethapyr application during the two-leaved growth stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Ingredient
  • Ecophysiology
  • Oilseeds
  • Phenology