بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق

چکیده

به منظور بررسی نقش مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه میاندوآب در سال زراعی 1385 طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل تراکم چغندر قند در سه سطح (8، 10 و 12 بوته در متر مربع) و روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز در پنج سطح (اعمال کولتیواتوسیون، استفاده از مخلوط علف کش های بتانال پروگرس آ ام و نابو اس، کاربرد توام علف کش  به همراه کولتیواسیون، کنترل کامل علف‌های هرز (وجین دستی) و عدم کنترل علف های هرز) بود. نتایج نشان داد که وجین دستی و سمپاشی با مخلوط علف‌کش‌های بتانال پروگرس آ ام و نابو اس تا یک ماه پس از اعمال تیمارهای آزمایشی 100 درصد علف های هرز را کنترل کرد. کمترین میزان تراکم و وزن خشک علف های هرز از تیمارهای کنترل کامل، علف کش  و علف کش  به همراه کولتیواسیون در تمام مراحل نمونه‌برداری به دست آمد. بیشترین عملکرد ریشه از تراکم 10 بوته در متر مربع به همراه وجین دستی یا کنترل کامل با 93/73 تن در هکتار به دست آمد، کمترین میزان عملکرد ریشه نیز در تیمار تراکم 8 بوته در متر مربع به همراه عدم کنترل علف‌های هرز با 7/5 تن در هکتار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Integrated Weed Management on Sugar Beet (Beta vulgaris) Yield in Miandoab

نویسندگان [English]

  • jahan daneshyan
  • zaher najari
  • farid lotfi mavi
چکیده [English]

The experiment was carried out as randomized complete block design with four replications to evaluate integrated weed management on Sugar Beet yield  in Miandoab region in summer 2007 years. Treatments were included of Sugar Beet density in three levels (8, 10 and 12 Plant.m-2) and various weed control methods in five levels (Cultivation, Using of  Betanal Progres A.M (for broad leaf weeds) + Naboo S (for Grass weeds) herbicides, Using of Betanal Progres A.M + Naboo S herbicides with cultivation, Complete weed control (Weedfree) and Without weed control (weed infested). The results indicated that complete control and herbicide using treatments were 100% control on one month sampled stage. The lowest weeds density and weeds dry weight were complete weed control, herbicide and herbicide with cultivation treatments. The highest and lowest sugar beet root yield with 73.93 and 5.7 ton/hac were 10 plant/m2+ weeding and 8 plant/m2 + non weed control treatments respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • cultivation
  • Weeding
  • weed
  • Beta vulgaris L