تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تاکستان

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 موسسه تحقیقات اصلاح بذر

4 موسسه تحقیقات برنج کشور

5 موسسه تحقیقات برنج

چکیده

به منظور بررسی کارایی استفاده توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج، آزمایشی در سال 1389 بصورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات برنج آمل به اجرا در‌آمد. تیمارهای اصلی در سه سطح کنترل مکانیکی شامل عدم کاربرد، یکبار و دوبار کاربرد کونوویدر و تیمار فرعی در هفت سطح کنترل شیمیایی شامل مصرف علف‌کش‌های بنتازون، بن‌سولفورون‌متیل، اگزادیازون، بوتاکلر، تیوبنکارب، وجین‌دستی و عدم‌مصرف علف‌کش بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف‌های هرز و کمترین آن در تیمار وجین‌دستی و تیمار دوبار کاربرد کونوویدر بدست آمد. بین تیمارهای آزمایشی، سه تیمار وجین‌دستی، دوبار کاربرد کونوویدر بدون مصرف علف‌کش و تیمار دوبار کونوویدر به همراه مصرف علف‌کش‌های مختلف بیشترین عملکرد دانه برنج را تولید نمودند و بین آنها اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده نشد. در این بین تیمار کاربرد دوبار کونوویدر بدون مصرف علف‌کش بهترین از نظر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه برنج بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cono-Weeder and Herbicide Application on Weeds Population, Growth Indices and Yield in Rice

نویسندگان [English]

  • sobhan Mahzari 1
  • Mohammad Baghestani 2
  • Amit Shirani Rad 3
  • Morteza Nasiri Rad 4
  • Mohsen Omrani 5
چکیده [English]

In order to investigating the effects of herbicides and cono-weeder application on weeds population, growth indices and  rice yield, an experiment was conducted in Rice Research Station at Amol, Mazandaran province, Iran, during 2010 growing season. The experiment has been set in a split-plot which arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. Main treatments were mechanical weed control at three levels including without (control), one and two times application of cono-weeder. The second treatments were herbicides application at seven levels including application of recommended dose of bentazon, bensulfuron-methyl, oxadiazone, butachlor, thiobencarb, hand weeding and weed infested control. Based on weeds density and dry matter, the maximum control of weeds was observed in plots which treated by hand weeding control and two times of con-weeder application. The maximum of grain yield was harvested in three treatments including hand weeding control, two times of cono-weeder application without or with herbicides application. Between three mentioned treatments had no significant different for economic yield. In general, based on the results of weed control and grain yield, two times application of con-weeder was the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • yield
  • Butachlor
  • Mechanical control
  • Barnyardgrass