بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه گرگان

4 موسسه تحقیقات چغندر قند

5 دانشگاه مشهد

چکیده

به منظور ممیزی علم ‌علف‌های‌هرز کشور، مطالعاتی طی سال‌های 89-1388 توسط انجمن علف‌‌های‌هرز ایران انجام شد. بدین منظور اطلاعات از طریق تهیه و ارسال فرم‌ و جستجوی میدانی، جمع‌آوری و بر اساس شاخص‌های مورد نظر پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی ارشد در 6 دانشگاه‌ دولتی و 10 واحد دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب 86 و 443 نفر می‌باشد. همچنین طی دوره ارزشیابی 18 نفر در مقطع دکتری در دانشگاه‌های دولتی (تهران و مشهد) پذیرفته شده‌اند. قابل ذکر است که 18 عضو هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و 10 عضو هیات علمی در واحدهای دانشگاه‌ آزاد اسلامی به صورت تمام وقت در رشته علوم علف‌های‌هرز مشغول فعالیت می‌باشند. از سرمایه‌های انسانی در بخش پژوهش، 97 نفر در واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه علوم علف‌های‌هرز فعالیت دارند که از این تعداد، 41 نفر عضو هیات علمی می‌باشند. شاخص دیگر ارزیابی، تولیدات علمی در زمینه علوم علف‌های‌هرز بود که نتایج نشان دهنده انتشار 356 مقاله علمی طی دوره ارزشیابی بود. از این تعداد 311 مقاله علمی-پژوهشی، 30 مقاله ISI، و 9 مقاله ترویجی بودند. بطور کلی سهم دانشگاه‌های دولتی از تعداد کل مقالات 183، دانشگاه آزاد اسلامی 85 و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی 88 مقاله می‌باشد. همچنین از 30 مقاله منتشر شده در نشریات با نشان ISI، 21 مقاله سهم دانشگاه‌های دولتی، 6 مقاله سهم دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مقاله سهم واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که از کل مقالات منتشر شده، 08/62 درصد بنیادی و 92/37 درصد دارای رویکرد کاربردی می‌باشند. نسبت کل مقالات منتشر شده به اعضای هیات علمی نشان داد که طی دوره ارزیابی به ازای هر عضو هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، 56/2 مقاله منتشر شده که سهم هر یک از مراجع نامبرده به ترتیب 81/3، 67/1 و 76/1 مقاله می‌باشد. ارزیابی مقلات ارائه شده در همایش‌های داخلی و خارجی بیانگر انتشار 620 مقاله بود که از این تعداد 194 مقاله در زمینه مدیریت شیمیایی، 168 مقاله درباره مدیریت غیر شیمیایی، 180 مقاله بنیادی و 78 مقاله درباره بیولوژی بودند. طی سال‌های 89-1388، 15 جلد کتاب (12 جلد تالیف و 3 جلد ترجمه) در زمینه علوم علف‌های‌هرز به چاپ رسیده که سهم دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی و واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب 4، 1 و 10 جلد بود. همچنین طی دوره ارزشیابی، 240 پایان نامه انجام شده که سهم دانشگا‌ه‌های دولتی و آزاد اسلامی به ترتیب 71 و 169 پایان نامه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Audit for Weed Science in Iran during the Years 2009 and 2010

نویسندگان [English]

 • eskandar zand 1
 • mohammad Ali Baghestani 1
 • Hassan Alizadeh 2
 • Hamid Rahimian Mashhadi 2
 • Hamid Reza Sasanfar 1
 • sirvan khosravi 2
 • parviz shimi 1
 • mansour Montazeri 1
 • mehdi Meanbashi 1
 • mohammad Reza Mousavi 1
 • Javid Gherekhloo 3
 • Fariba meighani 1
 • Mohammad Abdollahian 4
 • Akbar Moradi 1
 • mehdi Rastgoo 5
چکیده [English]

An audit was made for weed science in Iran by Iranian Society of Weed Science for the years 2009 and 2010. All the information was collected by filling special forms. Other information was collected by media search. All collected data was processed and analyzed according to the requirements of this report. Results indicated that the number of MSc candidates accepted for weed science in six state universities was 86 and ten Islamic Azad university branches, 443, during the two years of this survey. At the same period, 18 PhD candidates were accepted in the two state universities (Tehran and Mashhad). The number of scientific body of weed science specialists at the above mentioned universities was 18 in state and 10 in Islamic Azad university branches. In the research sector, there were 97 researchers active in weed research at the Ministry of Agriculture research units of whom 41 were members of the scientific body. A total of 356 scientific articles were published during this study period, of which 30 were ISI grade and 9 extension category. Amongst the 30 ISI articles, 21 were from state universities, 6 Islamic Azad university branches and 3 from agricultural research units. It was also shown that 62.02% of all the published articles were of basic nature and 37.92%, applied. The above data also revealed that, on the average, for every member of the scientific body of universities and research units, 2.56 articles have been published (3.81 for state universities, 1.67 for Islamic Azad university branches and 1.76 for agricultural research units). As for articles presented at Iranian and foreign conferences, a total of 620 articles were recorded. The subject of 194 were chemical, 168 non-chemical, 180 basic and 78 biological studies. During This period, 15 weed science books (12 authored, 3 translations) were published, four of which belonged to state universities, one from Islamic Azad university branches and 10 from agricultural research units. During the period of this survey, 240 theses were presented, of which 71 belonged to state universities and 169 came from Islamic Azad university branches. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific outputs
 • universities
 • weed science
Anonymos. 2012. Iranian Society of Weed Science. An Audit for Weed Science in Iran During the Years 2009 and 2010. 121 p. (In Persian with English Summary).

Appleby, A. P. 2005. A History of Weed Control in the United States and Canada- a Sequel. Weed Sci. 53: 762-768.

Minbashi, M., Jahedi, A., Sharifi, P. and Sabeti, P. 2009. Supplementary Assessment of Damages Caused by Weeds in Grain Corn Fields. Final reports, Project Number 40597. Weed Research Department , Iranian Plant Protection Institute. 26 p. (In Persian with English Summary).

Timmonse, F. L. 2005. A History of Weed Control in the United States and Canada. Weed Sci. 53:762-768.

Zand, E., Mousavi, S. K. and Heidari, A. 2008. Herbicide and Their Application. Jahad-e-Daneshgahi Press.576 p. (In Persian with English Summary).

Zand, E. 2008. Sustainable Management of Weeds, in Modern agriculture. Kouchaki, A. and Khajeh-Hoseini, M. (Eds), Jahad-e-Daneshgahi Press.704 p. (In Persian with English Summary).

Zand, E., Baghestani, M. A., Nezamabadi, N. and Shimi, P. 2010. The Most Important Herbicides and Weeds of Iran. Iran University Press. 143 p. (In Persian with English Summary).